Page 4 - WEB 5 MAART 2016
P. 4

Pagina 14                                            Diasabra 5 Maart 2016

JAN DE RUIJTER

ONS TOERISME:

1.DE ECHTE PIONIERS VAN ONS TOERISME.........
2.ZEER HOGE GROEI VAN HET TOERISME VOOR DE
CARIBISCHE EILANDEN BEHALVE ARUBA

BESTE MENSEN, DIT GAAT NIET GOED!!

Jan de Ruijter was bij de opbouw van het toerisme op Aruba betrokken als general manager van
het Holiday Inn hotel en als oprichter en voorzitter van AHATA. Hij is op Aruba bekend als toerisme-
en hoteldeskundige en schrijft elke zaterdag een column over het toerisme in Solo di Pueblo. Voor
commentaar is hij te bereiken op janderuijter@yahoo.com

*De echte pioniers van ons           diversificatie en het aanboren van nieuwe    je winst!! Casinopersoneel van het Occidental
toerisme                    markten, over een echte daadwerkelijke      hotel zit al 3 maanden zonder salaris. Dat is
                        nationale luchtvaartmaatschappij, over      nog niets.....het gaat uiteindelijk op ontslag
Wow, mijn artikel in de Solo di Pueblo van   nieuwe type hotels met kamers die voldoen    uitkomen want de nieuwe casino operator wil
verleden week heeft buitengewoon veel     aan de hedendaagse eisen van de reiziger,    met nieuw personeel beginnen dat voor een
commentaar verkregen allemaal met       over een geheel nieuwe toeristische       lager salaris werkt. Venezolaanse toeristen
grote instemming. Hier zijn de namen van    ontwikkeling van het hele gebied vanaf      slapen in de ruïnes van het voormalige
toerismepioniers die volgens vele lezers    het voormalige Bushiri Beach hotel, de      Bushiri Beach hotel, zo melden de kranten
vergeten werden naast de mensen die ik     vrijhandelszone, de haven en het gebied     in Aruba en er wordt dan wel geschreven
al noemde in mijn artikel: Gedeputeerde    rondom Port of Call Marketplace en de      Venezolaanse toeristen maar in werkelijkhid
van Toerisme Delwyn Gomez, minister      Mar Azul-condominiums. Ik lees niets over    gaat het niet om toeristen, het gaat om
Edison Briesen, Watty Chai, Rory Arends,    nieuwe type hotels op de plaats van het     palapa-slapers en dollar swipers. Dat zijn
Bruno Richardson van Bruno Tours, Lissy    gefaalde Acqua-condominium project in      33 procent van de arriverende toeristen naar
Lampe van ALM en Mirtho Granadillo,      samenwerking met het verlopen en geheel     Aruba!! Als ATA die reizigers nu eens buiten
gedurende zovele jaren Aruba’s toerisme    vervallen Holiday Inn hotel. Erger nog, ik    de toeristenstatistieken laat, zoals ATA
man in Caracas! Dank aan de lezers voor    lees niets over wat te doen met de oorzaken   behoort te doen, dan zien we eindelijk eens
hun e-mails en goede commentaar. We      van de terugval in ons toerisme: de veel     hoe snel en enorm het toerisme naar Aruba
verwachten dat de volgende regering er iets  te hoge prijzen op Aruba, nog verergert     terugloopt!! Wordt u er ook zo vrolijk van?
aan gaat doen!!                door allerlei toegevoegde belastingen,
                        de slechte kwaliteit van service en vooral    *Betaald parkeren in de stad
*De Caribbean Tourism             van restaurants, de vieze en luidruchtige
Organization                  stranden, de onveiligheid etcetc. Het is een   in Nederland
                        schande, de pioniers hebben zich kapot
Volgens het jaarrapport van de Caribbean    gewerkt om het toerisme op te bouwen en je    Het is toch enorm frappant elke keer weer
Tourism Organization (CTO) heeft het      ziet de afbreuk, je ziet het kapotmaken van   te zien hoe ver Mike Eman achterloopt bij
Caribisch gebied het beter gedaan dan de    ons toerisme voor je ogen gebeuren. Aruba    veranderde omstandigheden, nieuwe trends
rest van de wereld inzake het toerisme. Het  gaat dit jaar elke maand 10.000 toeristen    en nieuwe ontwikkelingen. Mike Eman
aantal reizigers naar de Cariben steeg maar  minder ontvangen dan in 2015, dat betekent    wil windmolens op Uridrama terwijl het
liefst met 7 procent en dat betekende 28.7   120.000 toeristen minder in 2016, let op mijn  steed meer bekend wordt dat windenergie
miljoen toeristen méér. Wereldwijd was de   woorden!!!                    de grote verliezer is van de nieuwe
groei minder namelijk 4 procent. Het toerisme                          alternatieve energiebronnen. Mike Eman
naar Aruba neemt daarentegen enorm af.     *Betaald parkeren in het             wil vanuit Nederland het poldermodel van
Het is momenteel hoogseizoen en de hotels                            overleg introduceren in Aruba terwijl het
zitten helemaal niet vol, restaurateurs en   hotelgebied en nog meer             poldermodel in Nederland steeds verder
taxichauffeurs hebben het heel moeilijk en                           ingekrimpt wordt vanwege de hoge kosten,
het ergste is dat ATA nauwelijks plannen    ‘goed’ nieuws                  geringe effectiviteit en andere practische
heeft om iets aan die terugval te doen.                             nadelen. En Mike Eman introduceert betaald
ATA meldt drie negatieve trends voor het    Alsof de handel nog niet ver genoeg kapot is   parkeren in de binnenstad terwijl we steeds
toerisme in 2016 en dat zijn de toenemende   gemaakt gaan we vanaf 1 mei ook nog eens     meer berichten krijgen uit Nederland, zie de
vraag naar all-inclusive vakanties, de     betalen voor parkeren in het gebied van de    Volkskrant en het Algemeen Dagblad dat
economische problemen van Venezuela en     high rise hotels!!                overal in Nederland gemeentebesturen het
de opkomende concurrentie van Cuba maar    De vierde tram is aangekomen op Aruba!      parkeren in de binnestad weer gratis maken
geeft daar geen oplossingen voor behalve    Dat trekt vele ‘tienduizenden’ nieuwe      om de trieste leegheid van de binnensteden
wat gewauwel over veiligheid, cultuur, San   toeristen aan die afvliegen op onze       tegen te gaan en het winkelbezoek weer
Nicolas, meer verwijsborden langs de weg    nieuwe, gerenoveerde binnenstad en onze     opnieuw aan te wakkeren. Och, gemiddeld
en Happy Information Officers. Ik lees niets  nieuwe Mainstreet! Het is een supergoede     loopt Mike zo’n vier jaar achter bij de laatste
over masterplanning van ons toerisme, over   investering met heel veel rendement want     ontwikkelingen en trends. Zou het mogelijk
positionering van de hotels op Aruba, over   elke toerist gaat nu 5.000 dollar per dag extra zijn dat iemand hem oude kranten laat lezen
                        spenderen aan inkopen in Mainstreet, tel uit   van 3, 4 jaar geleden??
   1   2   3   4   5   6   7   8   9