Page 7 - RDA
P. 7

Antilliaans Dagblad Maandag 27 november 2017                                    7
                                                      Curaçao

 Projecties Aruba
 schieten tekort
 CAft: Winstbelasting, settlement sum Valero en verkoop Fuels onvoldoende
 Van een onzer verslaggevers
 Oranjestad - De nog te verwachten opbrengsten die de (vorige) regering van Aruba
 noemt voor het vierde kwartaal van 2017 - onder andere de uitgestelde winstbelasting
 (tweede betaaltermijn op 30 november), de settlement sum van Valero en de verkoop Winnaar van de marathon Daniël Korevaar met organisator Kees
                                     van Muiswinkel.
                                                     FOTO’S JEU OLIMPIO
 van Fuels Marketing & Supply Aruba (FMSA) - zijn niet genoeg om het geprojecteer-
 de én vereiste financieringsoverschot te bewerkstellingen.       Korevaar finisht binnen 3 uur
  Daarom is het College Aruba cent bbp in 2017. Dit schrijft procent bbp. ,,Het financiering-
 financieel toezicht (CAft) van CAft-voorzitter Raymond Gra- stekort van de collectieve sector Vervolg van pagina 2
                                     klm marathon
 oordeel dat uit de derde uitvoe- dus in een brief aan de kersverse van Aruba komt na de eerste
 ringsrapportage ‘onvoldoende Arubaanse minister Xiomara drie kwartalen uit op 2,6 procent De vierde editie van de KLM Cu-
 aannemelijk blijkt’ dat het voor- Ruiz-Maduro (MEP) van Finan- bbp. Volgens de prognose in de raçao Marathon was meer op
 lopige Arubaanse tekort van 2,6 ciën, Economische Zaken en derde uitvoeringsrapportage zal prestaties gericht dan ooit. Dat
 procent bbp (bruto binnenlands Cultuur. Hij legt daarin uit dat het overschot van de overige en- zegt organisator Kees van Muis-
 product) in het laatste kwartaal het tekort van het Land Aruba 3,3 titeiten van de collectieve sector winkel in reactie op de resulta-
 teruggebracht zal worden tot het procent bbp bedraagt en het eind 2017 echter volledig ver- ten. De Nederlandse Daniël Ko-
 wettelijk vastgestelde maximale overschot van de overige entitei- dampen.” Om het tekort van 3,3 revaar behaalde de eerste plaats
 financieringstekort van 0,5 pro- ten van de collectieve sector 0,8 procent bbp terug te brengen tot met een tijd van 2 uur, 48 minu-
                         het in de Landsverordening Aru- ten en 20 seconden. ,,Een mara-
           Advertentie         ba tijdelijk financieel toezicht thon uitlopen binnen drie uur,
                         (LAft) afgesproken financiering- dat is een ongekende prestatie.”
                         stekort van 0,5 procent bbp, zal Van Muiswinkel vertelt dat
                         het Land Aruba in het vierde Korevaar eerder al in Rotterdam
                         kwartaal een financieringsover- een record neerzette met een tijd
     EXECUTORIALE VERKOPING         schot moeten laten zien van 2,8 van 2.35 uur. De Nederlander
                         procent. Dat komt neer op een wordt in het klassement van de De Curaçaose atlete Marlies
                         overschot van 138 miljoen florin. marathon op Curaçao opgevolgd Kort liep de halve marathon uit
  Op 13 december 2017, des morgens om 10.00 uur,
  zal ten overstaan van mr A.P. van der Pluijm-Vrede, als  De toezichthouder ziet dat door de Poolse Piotr Suchenia in 01.27.29.
  aangewezen waarnemer van haar vacante kantoor als notaris  echter niet als bepaald haalbaar. met een tijd van 3:01:39. De
  ter standplaats Curaçao            Het CAft vraagt Ruiz-Maduro in Nederlander Jeroen Plevier sloot ren er meer dan 2.500 inschrij-
  of haar waarnemer, te harer kantore aan de Neptunusweg 18, in  een brief, gedateerd 24 novem- de top drie af met een tijd van vingen. De lopers kwamen uit 37
  het openbaar worden verkocht krachtens artikel 3:268 van het  ber, ‘om binnen veertien dagen’ 3.11.31.  verschillende landen. Het me-
  Burgerlijk Wetboek, bij opbod en vervolgens meteen bij afslag: op basis van de LAft-wet ‘additio- Bij de halve marathon ging de rendeel, 467 deelnemers, kwam
                         nele informatie toe te sturen Curaçaose Marlies Kort met de speciaal voor de marathon over-
  het tot 17 september 2036 lopend recht van erfpacht op een  waaruit blijkt dat het halen van eerste prijs naar huis. Ze liep de gevlogen vanuit Nederland. An-
  perceel grond, ter grootte van 555 m², gelegen in het Tweede  de tekortnorm nog steeds een 21.1 kilometer uit in 01.27.29. dere deelnemers kwamen onder
  District van Curaçao, bekend als Blok O, kavel nummer 24 van  realistische veronderstelling is’. De Arubaanse Joatham Kock meer uit Kenia, Tanzania, Rus-
  het verkavelingsplan “BUENA VISTA”, nader omschreven in  ,,Indien dit niet het geval blijkt, werd tweede met 01.32.37, ge- land en Tsjechië.
  meetbrief nummer 213 van 1961,        dient Aruba aan te geven welke volgd door zijn landgenoot Mar- ,,We hebben de eerste jaren
  met het daarop gebouwde, plaatselijk bekend als Tortolaweg  additionele maatregelen worden coi Lopez met een tijd van met het evenement laten zien
  13, 13A en 13B                genomen ter compensatie van 01.35.22.     ‘hoe leuk we zijn’. Dit keer zet-
  en al hetgeen verder daartoe door aard, bestemming of natrek- dit dreigende tekort.” Van Muiswinkel zegt dat de ten we meer in op de prestaties
  king behoort.                            marathon op Curaçao elk jaar van de lopers”, aldus Van Muis-
                         Op pagina 19      weer groter wordt. Liepen er bij winkel. Nu de KLM Curaçao Ma-
  De veilcondities liggen vanaf 14 dagen vóór de veiling ter inzage  Positief saldo van de eerste editie in 2014 ongeveer rathon een gecertificeerde com-
  ten kantore van voornoemde notaris.      86,3 mln vereist    2.000 deelnemers mee, nu wa- petitie is, trekt dat volgens hem
  Deze condities houden ondermeer in de bepaling, dat:                     ook meer serieuze atleten aan.
  -  van iedere bieder gevorderd kan worden dat hij, ter     Advertentie          Behalve de hele en de halve
    nakoming van zijn bod en verdere verplichtingen, een                   marathon, konden deelnemers
    bankgarantie of andere zekerheid stelt;                          ook tien of vijf kilometer lopen
  -  iedere bieder zich dient te identifi ceren.                        of deelnemen aan de militaire
  In verband met het bepaalde in artikel 3:268 lid 2 van het                  trail van 10,5 kilometer. Alle re-
  Burgerlijk Wetboek bestaat de mogelijkheid om tot                   sultaten zijn terug te vinden op
  uiterlijk 2 weken vóór de dag die voor de veiling is vastgesteld,              de website.
  onderhands een bod uit te brengen bij een aan genoemde mr.
  A.P. van der Pluijm-Vrede of haar waarnemer gericht geschrift.                i www.curacaomarathon.com
  De executant behoudt zich het recht voor om, zonder opgave                      Advertentie
  van reden(en):
  -  de veiling uit te stellen, stop te zetten of op te houden en
    voort te zetten op een nader door haar te bepalen datum;
  -  te zijner keuze de onderhands gedane biedingen al dan
    niet ter goedkeuring voor te leggen aan de Rechter;
  -  het (verwachte) minimum aanvangsbod te wijzigen.
  Voor nadere informatie kunt U terecht bij het kantoor van                   VOOR DE BESTE
  genoemde notaris.
                                                 VERHUIZING
   Mr. A.P. van der Pluijm-Vrede
   Neptunusweg 18, Curaçao
   Tel. 7374377 /Fax nr. 7365318
   email:
   info@notarisvanderpluijm-vrede.com;                             Tel.: 737-0140 / 737-6156
   Marjorie.k-n@notarisvanderpluijm-vrede.com
                                                 Website: www.intersteromoving
   2   3   4   5   6   7   8   9   10