Page 8 - RDA
P. 8

Antilliaans Dagblad Maandag 27 november 2017                                    17
                                                      Bonaire

 Weer vragen over                                Hiv-test steeds normaler gedrag Clark Abraham
 Van onze correspondent
 Kralendijk - De DP-fractie in de Eilandsraad laat oud-fractiegenoot Clark Abraham
 niet los. Fractielid Marugia Janga heeft opnieuw vragen gesteld aan gezaghebber
 Edison Rijna naar aanleiding van vermeend wangedrag van de oud-gedeputeerde.
  Daarbij wordt ook de gezag- voor huiselijk geweld toen hij nog ondernomen om naleving van de
 hebber zelf niet ontzien, want de gedeputeerde was. In het artikel gedragscode te garanderen. En
 gedragscode is onvoldoende ge- staat dat de gezaghebber verant- als hij geen actie heeft onderno-
 handhaafd, vindt ze. Abraham woordelijk is voor de bestuurlijke men, waarom dat niet is gebeurd.
 behoort weliswaar formeel ook integriteit van het openbaar li- Zij wil ook een specificatie van de Een test op hiv wordt op Bonaire al bijna net zo normaal als het
 tot de DP-fractie, maar heeft zich chaam. Rijna heeft toen met de dubbel gedeclareerde kosten van testen op diabetes en hoge bloeddruk. Dat constateren de huisart-
 in de praktijk afgescheiden. Hij gedeputeerde gesproken. Nadat toenmalig gedeputeerde Abra- sen op het eiland met tevredenheid. Toch leven er nog steeds mis-
 heeft zich niet onafhankelijk ver- Abraham aangaf niet te zullen af- ham. ,,Is het waar dat OLB heeft verstanden rond het virus dat aids kan veroorzaken. Op 15 novem-
 klaard en claimt de echte leider treden, heeft de gezaghebber het betaald voor de kosten van alco- ber was er een werkbijeenkomst voor huisartsen waarin dit onder-
 van de partij te zijn sinds de be- daarbij gelaten. Toen Abraham, holische dranken en de wasserij? werp werd besproken met de afdeling Publieke Gezondheid en de
 stuurswisseling zo’n half jaar ge- inmiddels Eilandraadslid, op- Worden die kosten normaal ver- infectiepoli van ziekenhuis Mariadal. Ook seksueel actieve jonge
 leden.Vooral fractieleider Robby nieuw werd aangehouden voor goed?” Het DP-fractielid wil haar mensen zien steeds vaker het belang van een hivtest bij de huisarts.
 Beukenboom valt Abraham in de hetzelfde feit is er zelfs helemaal vragen morgen, wanneer de Ei- Door hiv op tijd te ontdekken, kan de behandeling ervoor zorgen
 Eilandsraad steeds weer verbaal geen actie van de kant van de ge- landsraad weer vergadert, beant- dat het een chronische ziekte kan worden, waarmee je oud kunt
 aan. Janga stelt nu in haar vragen zaghebber geweest. woord hebben. worden en een normaal leven kunt leiden.             FOTO OLB
 dat de bevolking van Bonaire zich Het derde incident, door de DP
 bezorgd maakt over het gedrag uitgebreid besproken in de laatste
             Eilandsraadsvergadering, is een
 van haar voormalige fractiege- declaratie van Abraham uit april Benzine goedkoper, diesel duurder
 noot, die zich enkele keren zou
 hebben misdragen. ,,Op verschil- 2016, toen hij ook gedeputeerde
 lende momenten had daarbij de was. Van zijn dienstreizen ont- Van onze correspondent 1 december in prijs van 1,14 dollar lar, dat is 3,69 dollar meer dan
 gedragscode gehanteerd moeten breken verslagen en financiële Kralendijk - Benzine wordt vrij- naar 1,11 dollar.  deze maand. Een kleine gasfles
 worden. Wij vinden dat beleid verantwoordingen en hij zou ho- dag drie cent goedkoper, maar Diesel gaat 67 cent per liter stijgt 0,69 dollar in prijs en zal
 ontbreekt op dit gebied.” telkosten hebben gedeclareerd diesel stijgt twee cent in prijs. Dat kosten, terwijl er tot vrijdag nog 9,90 dollar gaan kosten. Kerosi-
  Janga haalt drie incidenten aan waarvoor hij al een vergoeding maakte het Openbaar Lichaam 65 cent voor wordt betaald. Ook ne is de enige brandstof die in
 waarbij opgetreden had moeten had gekregen. Ook hierop volgde Bonaire bekend.  gas wordt duurder. Een grote gas- prijs gelijk blijft, namelijk 61 dol-
 worden. Ze wijst op artikel 172 geen actie van gezaghebber Rij- De prijsaanpassing gebeurt fles kost in december 40,50 dol- larcent per liter.
 van de Wet openbare lichamen na.        maandelijks op basis van de olie-
 BES (WolBES) naar aanleiding Janga wil van de gezaghebber prijzen op de internationale  Advertentie
 van de aanhouding van Abraham weten welke acties hij heeft markt. Een liter benzine daalt op
                 Advertentie                          PARTISIPASHON
         Centro Medico Central
                                       Gezaghebber di entidat públiko di Bonaire ta partisipá ku
            Is op korte termijn op zoek naar:
                                       en konekshon ku dianan di fiesta den fin di aña lo stòp ku
           Doktersassistent / Verpleegkundige A          tumamentu di petishon pa papel di bon kondukta. E último
                                       dia pa hasi petishon ta 7 di desèmber 2017.

  funcƟ eomschrijving:                           Lo kuminsá atendé bèk ku papel di bon kondukta dia 9 di
  Werken in een RoulaƟ esysteem dat wekelijks wisselt met de volgende   yanüari 2018.

  verschillende funcƟ es:                         Ta pidi públiko pa tene kuenta ku esaki !
                                       -------------------------------------------------------------------------------
  1.    RecepƟ oniste/ telefoniste                   De Gezaghebber van het Openbaar Lichaam Bonaire
  2.    AdministraƟ e verwerken omtrent recepten en laboratoriumuitslagen verklaart dat in verband met de feestdagen de aanvragen
  3.    Het assisteren van de huisarts                 voor Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) worden stopgezet.
                                       Laatste dag voor het indienen van aanvragen voor een
                                       VOG is op 7 december 2017.
  Wij geven de voorkeur aan mensen die ervaring hebben met deze funcƟ es en
  die de talen Nederlands, Engels en Papiamentu beheersen.
                                       Op 9 januari 2018 begint men opnieuw met het aannemen
  Als u goed in de omgang bent met paƟ enten, accuraat, discreet en    van aanvragen. Gelieve hiermee rekening te houden!
  stressbestendig bent dan hebben wij de ideale baan voor u.
                                       Gezaghebber    Sekretario Interino di Entidat
                                       E.E. Rijna    Públiko Boneiru
  Uw solliĐitaƟ e kan worden verstuurd naar administraƟ e2@cmcbonaire.com          L. Anthony Evertsz
  of afgeven in de kliniek. Centro Medico Central, Kaya Soeur Bartola 7

                             Advertentie
   3   4   5   6   7   8   9   10