Page 12 - SU 3 Ebook
P. 12

ผูบริหารงานบริการ
                 Service Advisor

       บริษัท โตโยตาภูมิพัฒนา จํากัด บริษัท โตโยตานครปฐม ผูจําหน�ายโตโยตา จํากัด          นายอนุสรณ ชวยภักดี         นายบันฑิต นักคุย
          ANUSORN  CHAYPAKDEE         BANDID  NAKKHUI
    บริษัท โตโยตาระนอง ผูจําหน�ายโตโยตา จํากัด บริษัท โตโยตาเฟรนสชิบ จํากัด


          นายปริญญา ศรีมาลา          นายวศินทร สุบงกฏ
          PARINYA  SRIMALA           WASIN  SUBONGKOD      บริษัท โตโยตาแอท ยูไนเต็ด จํากัด บริษัท โตโยตาสุราษฎรธานี ผูจําหน�ายโตโยตา จํากัด


          นางสาวจิราภรณ อาจสูงเนิน      นายขจร บุตรโดย
          JIRAPORN  ARISUNGNUEN        KAJON  BUTDOY       บริษัท โตโยตาสาเกตนคร จํากัด บริษัท โตโยตาสุราษฎรธานี ผูจําหน�ายโตโยตา จํากัด          นายขจร บุตรโดย            นายขจร บุตรโดย
          KAJON  BUTDOY            KAJON  BUTDOY
       บริษัท โตโยตาสาเกตนคร จํากัด บริษัท โตโยตาสุราษฎรธานี ผูจําหน�ายโตโยตา จํากัด


          นายขจร บุตรโดย            นายขจร บุตรโดย
          KAJON  BUTDOY            KAJON  BUTDOY


                     11                                         12
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17