Page 7 - SU 3 Ebook
P. 7

ชางเทคนิค ระดับสูง
                Advanced Technician

       บริษัท โตโยตา เชียงใหม จํากัด    บริษัท โตโยตาภูมิพัฒนา จํากัด          นายจักรกฤษ วงคธานี         นายเสนีย แซจิว
          JHAKKRIT  WONGTANEE         SENI  SAECHIO
    บริษัท โตโยตาอุตรดิตถ ผูจําหน�ายโตโยตา จํากัด บริษัท โตโยตาแอท ยูไนเต็ด จํากัด


          นายอภินันท ดวงเฟ� อง        นายทศพร เมินหา
          APINAN  DUANGFUEANG         THODSAPHON  MOENHA    บริษัท โตโยตานครปฐม ผูจําหน�ายโตโยตา จํากัด บริษัท โตโยตาอุตรดิตถ ผูจําหน�ายโตโยตา จํากัด


          นายธนพล โพธิษา            นายขเทพศักดิ์ แยมบาง
          THANAPON  POTISA           THEPSAK  YAEMBANG       บริษัท โตโยตา เชียงใหม จํากัด บริษัท โตโยตามุกดาหาร (1993) ผูจําหน�ายโตโยตา จํากัด          นายปุรเชษฐ ตาธิยะ          นายนิพนธ พิมเสน
          PURACHAT  TATHIYA          NIPHON  PHIMSEN
       บริษัท โตโยตาแกนนคร จํากัด บริษัท โตโยตาสุราษฎรธานี ผูจําหน�ายโตโยตา จํากัด


          นายประจักษ ชาคาน          นายขจร บุตรโดย
          PRAJAK  CHACAN            KAJON  BUTDOY


 5                    6
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12