Page 16 - 幼儿有声图画书——小猫烧鱼
P. 16

 小猫气得胡子立了起来。还好,
xiǎomāo qì de hú zi lì le qǐ lái hái hǎo
小狗回来了,小老鼠吓得逃走了。
xiǎo gǒu huí lái le xiǎo lǎo shǔ xià de táo zǒu le   14   15   16   17   18