Page 17 - 幼儿有声图画书——小猫烧鱼
P. 17

这天,小狗吃到了香喷喷的鱼。
zhè tiān xiǎo gǒu chī dào le xiāng pēn pēn de yú
小猫开心极了。
xiǎo māo kāi xīn jí le
 


   15   16   17   18   19