Page 18 - 幼儿有声图画书——小猫烧鱼
P. 18

       想想为什么:
xiǎng xiǎng wèi shén me
1
对不对?
duì bú duì
  小猫把鱼全部吃掉,
xiǎo māo bǎ yú quán bù chī diào
  小猫为什么要把自己
xiǎo māo wèi shén me yào bǎ zì jǐ
的嘴巴粘住?
de zuǐ ba zhān zhù
3
2
  小老鼠为什么要帮助小猫?
xiǎo lǎo shǔ wèi shén me yào bāng zhù xiǎo māo
    16   17   18   19   20