Page 38 - Calendar Catalog 2018
P. 38

Standard / ชุดมาตรฐาน
รหัส | S-29 ปรัชญาธรรม
ปรัชญาธรรม ขอ้ คิดเตือนสติ ยาเตือนการใช้ชีวิตในแตล่ ะวัน มีไวส้ อนใจ คติธรรมประจาใจ สง่ ผลให้การดาเนินชีวิต สุขสงบ และผอ่ นคลาย
รายละเอียดสินคา้
ขนาดแผน่ปฏิทิน
6.25 x 9 นิว้
ขนาดฐาน
6.85 x 9 นิว้
พิมพ์
4 สี
จานวนหนา้
28 หนา้
38 CALENDAR 2018 Catalog


   36   37   38   39   40