Page 39 - Calendar Catalog 2018
P. 39

Standard / ชุดมาตรฐาน
มาไหวพ้ ระขอพรไปกับวัดตา่ งๆ เพ่ือสร้างความเป็นสิริมงคล ตอ้ นรับการมา ของสิง่ ใหมๆ่ ในปีใหม่ เพ่ือการดาเนินชีวิตทีส่ บายใจ ผอ่ นคลาย ราบร่ืน ตลอดปี และตลอดไป
รายละเอียดสินคา้
รหัส | S-30 ไหวพ้ระขอพร
ขนาดแผน่ปฏิทิน
6.25 x 9 นิว้
ขนาดฐาน
6.85 x 9 นิว้
พิมพ์
4 สี
จานวนหนา้
28 หนา้
CALENDAR 2561 39 Catalog


   37   38   39   40   41