Page 40 - Calendar Catalog 2018
P. 40

Standard / ชุดมาตรฐาน
รหัส | S-31
ไหวพ้ ระธาตุปีเกิด ๑๒ ปีนักษัตร
รวบรวมขอ้ มูลการไหวพ้ ระธาตุตามปีเกิด เพ่ือเสริมดวงชะตา เพมิ่ สิริมงคล แกช่ ีวิต กับพระธาตุประจาปีเกิด ๑๒ ปีนักษัตร
รายละเอียดสินคา้
ขนาดแผน่ปฏิทิน
6.25 x 9 นิว้
ขนาดฐาน
6.85 x 9 นิว้
พิมพ์
4 สี
จานวนหนา้
28 หนา้
40 CALENDAR 2018 Catalog


   38   39   40   41   42