Page 42 - Calendar Catalog 2018
P. 42

Template / ชุดแมแ่ บบ
รหัส | T-02 แนวนอน
เป็นชุดทีอ่ อกแบบ ให้ลูกคา้ สามารถนารูปภาพทีห่ ามาเอง จัดวางลงใน ตาแหนง่ ทีเ่ ตรียมไวใ้ ห้ ซ่ึงอาจเป็นภาพองคก์ ร พนักงาน ผลิตภัณฑ์ เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธบ์ ริษัทฯ หรือสินคา้ ตา่ งๆ พร้อมขอ้ ความโฆษณา
รายละเอียดสินคา้
ขนาดแผน่ปฏิทิน
6.25 x 9 นิว้
ขนาดฐาน
6.85 x 9 นิว้
พิมพ์
4 สี
จานวนหนา้
16 หนา้ , 28 หนา้
42 CALENDAR 2018 Catalog


   40   41   42   43   44