Page 41 - Calendar Catalog 2018
P. 41

Template / ชุดแมแ่ บบ
รหัส | T-01 แนวตัง้
เป็นชุดทีอ่ อกแบบ ให้ลูกคา้ สามารถนารูปภาพทีห่ ามาเอง จัดวางลงใน ตาแหนง่ ทีเ่ ตรียมไวใ้ ห้ ซ่ึงอาจเป็นภาพองคก์ ร พนักงาน ผลิตภัณฑ์ เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธบ์ ริษัทฯ หรือสินคา้ ตา่ งๆ พร้อมขอ้ ความโฆษณา
รายละเอียดสินคา้
ขนาดแผน่ปฏิทิน
8.25 x 6.25 นวิ้
ขนาดฐาน
9 x 6.25 นวิ้
พิมพ์
4 สี
จานวนหนา้
16 หนา้ , 28 หนา้
CALENDAR 2561 41 Catalog


   39   40   41   42   43