Page 271 - Dutch Asiatic Shipping Volume 1
P. 271

 PRINTED SOURCES
Anthonisz, S. and R. G . (eds.), Memoir of Henrick Becker, Governor and Director of Ceylon, for his successor, Isaac Augustijn Rumpf, 1716. Colombo, 1914.
Baldaeus, Philippus, A true and exact description of the great Island of Ceylon, being the section relating to Ceylon of the 'Beschrijving der Oost-Indische kusten Malabar en Choro- mandei', pubi, in Dutch in Amsterdam in 1672, transi, by P. Brohier and introd. by S. D. Saparamadu. Maharagama, 1960.
Beaglehole, J. C. (ed.), The journals of Captain James Cook on his voyages of discovery. 4 vols. Hakluyt Society, extra series 34-37. Cambridge, 1968-1974.
Böeseken, A.J. (ed.), Resolusies van die Politieke Raad, IV (1707-1715). Suid Afrikaanse Argiefstukke, Kaap. Cape Town, 1962.
Bontemantel, H . , De Regeeringe van Amsterdam, soo in 't civil als crimineel en militaire (1653-1672), ed. by G . W . Kernkamp. W erken Historisch Genootschap 3e serie 7 and 8. The Hague, 1897.
Booy, H. de (ed.), De derde reis van de VOC naar Oost-lndië onder het beleid van admiraal Paulus van Caerden, uitgezeild in 1606. 2 vols. Werken Linschoten-Vereeniging LXX, LXXI. The Hague, 1968-1970.
Bosman,D.B.,andH.B.Thom(eds.),Daghregistergehoudenbijden oppercoopman Jan Antonisz van Riebeeck. 3 vols. Cape Town, 1952-1957.
Chijs, J. A. van der (ed.), Nederlandsch-Indisch Plakaatboek, 1602-1811.17 vols. Batavia/ The Hague, 1885-1900.
-, et al. (eds.), Daghregister gehouden int Casteel Batavia vant passerende daer terplaatse als over geheel Nederlandts-India. 31 vols. Batavia/The Hague, 1887-1928.
Colenbrander, H . T. (ed.), Korte Historiael ende Journaels Aenteyckeninge van verschey- den voyagiens, door David Pietersz. de Vries, 1618-1644. W erken Linschoten-V ereeni­ ging III. The Hague, 1911.
-, Jan Pietersz Coen. Bescheiden omtrent zijn bedrijf in Indie. 1 vols. The Hague, 1919- 1934.
Coolhaas, W . Ph. (ed.), Generale Missiven van gouverneurs-generaal en raden aan Heren XVII der Verenigde Oostindische Compagnie. Rijks Geschiedkundige Publicatiën, gr. s. 104, 112, 125, 134, 150, 164 and 193. The Hague, 1960-1984.
Daghregister, see Chijs, J. A . van der.
Dam, Pieter van, Beschryvinge van de Oostindische Compagnie, ed. by F . W . Stapel and
C. W.Th.vanBoetzelaer,7vols.RijksGeschiedkundigePublicatiën,gr.s.63,68,74,
76, 83, 87, 96. The Hague, 19772.
Dunlop, H . (ed.), Bronnen tot de geschiedenis der Oost-Indische Compagnie in Perzië,
vol. I, 1611-1638. Rijks Geschiedkundige Publicatiën, gr. s. 72. The Hague, 1930. Engelbrecht, W . Α., and P. J. van Herwerden (eds.), De ontdekkingsreis van Jacob le
Maire en Willem Cornelisz. Schouten in de jaren 1615-1617. Werken Linschoten-Ver­
eeniging XLIX. 2 vols. The Hague, 1945.
Foreest, H . A . van, and A . de Booy (eds.), De Vierde Schipvaart der Nederlanders naar
Oost-lndië onder Jacob Wilkens en Jacob van Neck (1599-1604). Werken Linschoten-
Vereeniging LXXXII, LXXXIII. 2 vols. The Hague, 1980-1981.
Heeres, J. E. (ed.), 'De "Consideratiën" van Van Imhoff. Bijdragen Taal-, Land- en
Volkenkunde van Ned.-lndië, 66 (1912) 441-621.
Herport, Albrecht,Reisenach Java, Formosa, Vorder-lndien und Ceylon 1659-1668. Rei-
   269   270   271   272   273