Page 272 - Dutch Asiatic Shipping Volume 1
P. 272

 sebeschreibungen von deutschen Beamten und Kriegsleuten im Dienst der niederländi­ schen West- und Ostindischen Kompagnien 1602-1797, ed. by S.P. l'Honoré Naber, vol. V . The Hague, 1933.
Hoffmann, J. Chr., Reise nach dem Kaplande, nach Mauritius und nach Java 1671-1676. Ed. by S. P. l'Honoré Naber. V ol. VII. The Hague, 1931.
l'Honoré Naber, S. P. (ed.), Reisebeschreibungen von deutschen Beamten und Kriegsleuten imDienstderniederländischen West-undOst-IndischenKompagnien,1601-1797.13 vols. The Hague, 1930-1933. (See Herport, Hoffmann, Merklein, Wurffbain).
- (ed.), Henry Hudsons reize onder Nederlandse vlag van Amsterdam naar Nova Zembla, Amerika en terug naar Dartmouth in Engeland 1609. Volgens het journaal van Robert Juet. Werken Linschoten-Vereeniging XIX. The Hague, 1921.
Hoogewerff,G.J.(ed.),Journalenvandegedenckwaerdigereysen vanWillem Ysbrantsz. Bontekoe, 1618-1625. Werken Linschoten-Vereeniging LIV. The Hague, 1952.
s'Jacob, Η. Κ. (ed.), De Nederlanders in Kerala 1663-1701. De memories en instructies betreffende het commandement Malabar van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Rijks Geschiedkundige Publicatiën kl. s. 43. The Hague, 1976.
Jeffreys, M.K.(ed.), Kaapse archiefstukken lopende over hetjaar 1778. Idem 1779and 1782. Cape Town, 1926, 1927 and 1938.
Keuning, J. (ed.), De Tweede Schipvaart der Nederlanders naar Oost-Indië onder Jacob Cornelisz.vanNeckenWybrantWarwijck1598-1600.WerkenLinschoten-Vereeniging XLII, XLIV, XLVI, XLVII, L. The Hague, 1938-1951.
Mentzel, O. F., A geographical-topographical description of the Cape of Good Hope. Translated from the German by M . Mendelrothe. Cape Town, 1919-1924.
Merklein, J. J.,Reise nach Java, Vorder- und Hinten-Indien, China und Japan 1641-1653, ed. by S. P. l'Honoré Naber. V ol. III. The Hague, 1930.
Mijer,P.(ed.),Verzamelingvaninstructiën, ordonnanciën enreglementenvoorderegering van Nederlandsch Indie, 1609-1836. Batavia, 1848.
Opstall, M. E. van (ed.), De reis van de vloot van Pieter Willemsz.Verhoeff naar Azië 1607-1612. Vol. H L Werken Linschoten-Vereeniging LXXIII, LXXIV. The Hague, 1972.
-, 'Laurens Reael in de Staten-Generaal. Verslag van Laurens Reael over de toestand
in Oost-Indië, uitgebracht in de Staten-Generaal op 30 maart 1620'. Nederlandse His-
torische Bronnen I (The Hague, 1979) 175-213.
Pieters, S., Memoir left by Gustaaf Willem baron van Imhoff, governor and director of
Ceylon,tohissuccessor, Willem MauritsBruynink, 1740(withanintroduction andnotes
by R. G . Anthonisz). Colombo, 1911.
- and R. G. Anthonisz. (eds.), Memoir left by Jacob Christiaan Pielat to his successor
Diederik van Domburg, 1734. Colombo, 1905.
Posthumus, Ν. W., Nederlandse prijsgeschiedenis, vol. I. Leiden, 1943. Ratelband,Κ.(ed.),DeWestafrikaansereisvanPietHeyn1624125.WerkenLinschoten-
Vereeniging LXI. The Hague, 1959.
Realia. Register op de generale resolutiën van het Kasteel Batavia. 3 vols. The Hague/Ba-
tavia, 1882-1885.
Reimers, E. (ed.), Memoirs of Ryekloff van Goens,governor of Ceylon delivered to his
successors Jacob Hustaart on Dec. 26, 1663 and Ryckloff van Goens the Younger on april 12,1675. Selections from Dutch Records of the Ceylon Government no. 3. Colom­ b o , 1932.
-, Memoir of Jan Schreuder, governor of Ceylon, delivered to his successor Lubbert Jan
   270   271   272   273   274