Page 274 - Dutch Asiatic Shipping Volume 1
P. 274

 CONTEMPORANEOUS LITERATURE
Cau, C , Groot Placcaetboek, vol. I. The Hague, 1658.
Commelin, I/aak. Begin ende voortgangh van de Nederlantsche geoctroyeerde Oost-Indi-
sche Compagnie. Vervattende de voornaemste reysen bij de inwoonderen derselver pro-
vinciën derwaerts gedaan. Amsterdam, 1646.
Decquer, Hendrik, Middelen om uyt te vinden de ware ladinge der scheepen na haere
grootte. Amsterdam, 1689.
Hogendorp, Dirk van, Stukken rakende den tegenwoordigen toestand der Bataafsehe bezit-
tingen in Oost-Indië. The Hague/Delft, 1801.
Hollandse Mercurius, 1691.
Jong, C . de, Reizen naar Kaap de Goede Hoop, Ierland en Noorwegen in de jaren 1791
tot 1797. 3 vols. Haarlem, 1802-1803.
Lombard, E . , and W . Udemans, Antwoorden op de vraagen welke schepen behoorende
aan de V.O.C, moeten worden gebruikt. Middelburg, 1779.
Matthaeus, Christiaan Sigismund, Kort gevat Jaarboek van de edele geoctroyeerde Oost-In-
dische Compagnie der Vereenigde Nederlanden, ter kamer Zeeland. Middelburg, 1759. Stavorinus, J. S., Voyages to the East-Indies, transi, by S. H . Wilcocke. 3 vols. London,
1798 (reprint 1969).
Tegenwoordige Staat der Verenigde Nederlanden, vol. XVIII. Zijnde het vervolg der Be-
schrijvinge van Holland. Amsterdam, 1750.
Valentijn, F ., Oud en Nieuw Oost-Indiën. 5 parts in 8 vols. Dordrecht/Amsterdam, 1724-
1726.
Witsen, N . , Architectura navalis et regimen nauticum ofte aaloude en hedendaagsche
scheepsbouw én bestier. Amsterdam, 1690 (reprint 1971).
Zwijndregt, Leendert van, Verhandeling van den Hollandschen Scheepsbouw, raakende
de verschillende charters der oorlogsscheepen. The Hague, 1759.


   272   273   274   275   276