Page 275 - Dutch Asiatic Shipping Volume 1
P. 275

 SECONDARY WORKS
Aman,J.,LesofficiersbleusdanslamarinefrançaiseauXVIIle siècle.Genève,1976. Andel, M. Α., Chirurgijns, vrije meesters, beunhazen en kwakzalvers. De chirurgijnsgilden
en de praktijk der heelkunde (1400-1800). The Hague, 19812.
Arasaratnam, S., Dutch power in Ceylon, 1658-1687. Amsterdam, 1958.
-, TheuseofDutchmaterialforSouth-EastAsianhistoricalwriting'.JournalofSoutheast
Asian History, III (1962) 95-105.
Attman, Α . , Dutch enterprise in the world bullion trade 1550-1800. Göteborg, 1983. Balbian Verster, J. F . de, 'Oud-Hollandsche betrekkingen met Hitland en de vaart achter
Engeland om'. Tijdschrift van het Nederl. Aardrijkskundig Genootschap, 2e serie 39
(1922) 275-297, 478-509.
Bang, N . E . , and K . Korst, Tabeller over Skibsfart og Varetransport gennem 0resund
1497-1783 og gennem Store Belt 1701-1748. Copenhagen, 1906-1953.
Barrow, J., Mutiny of the Bounty. London, 1831.
Behagel, M . J., and J. B . Kist, 'Naar een historisch-archeologisch onderzoek van een
pré-industrieel complex te Amsterdam. Bronnen van de materiële cultuur op de terrei­ nen van de VOC op Oostenburg en omstreken'. Tijdschrift voor Industriële Archeologie, VII (1983) 41-59.
Bentley Duncan, T ., Atlantic Islands. Madeira, the Azores and the Cape Verdes in seven- teenth-century commerce and navigation. Chicago/London, 1972.
Berg,N.P.vanden,'Eenonderkruipervan'sCompagniesnegotie'in:-, Uitdedagen der Compagnie (Haarlem, 1904) 386-419.
Berk, G . L . , 'Schatgravers naar D e Liefde'. Spiegel Historiael, III (1968) 355-360. Beyers, C , Die Kaapse Patriotte 1779-1791. Cape Town/Johannesburg, 1929 (Pretoria,
19672).
Beylen, J.van,Schepen derNederlanden. Vandelate middeleeuwen totheteinde vande
17e eeuw. Amsterdam, 1970.
Biema, E. van, 'Het Nederlandsche zeewezen en de Amsterdamse Joden in het einde der
18e eeuw'. Amsterdamsch Jaarboekje, V (1901) 76-91.
Blussé, J. L.,'Chinese trade to Batavia during the days of the VOC'. Archipel, XVIII
(1979) 195-213.
-, 'Batavia 1619-1740: The rise and fall of a Chinese colonial town'. Journal of Southeast
-,
-,
Asian Studies XII (1981) 159-178; also in: Blussé, Strange Company.
'The Caryatids of Batavia: reproduction, religion and acculturation under the VOC'.
Itinerario VII (1983) 57-85; also in Blussé, Strange Company.
'An insane administration and a unsanitary town: the Dutch East India Companyand
Batavia(1619-1799)'in:R.RossandG.J.Telkamp(eds.),Colonialcities. Essayson urbanism in a colonial context (Dordrecht, 1985) 65-85. Also in Blussé, Strange Compa- ny.
-, Strange Company. Chinese settlers, mestizo women and the Dutch in VOC Batavia.
Verhandelingen Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde 122. Dor­
drecht, 1986.
-, and F. S. Gaastra (eds.), Companies and trade.Essays on overseas trading companies
during the ancien régime. The Hague, 1981.
Böeseken, A . J., Nederlandsche Commissarissen aan de Kaap, 1657-1700. The Hague,
1938.
   273   274   275   276   277