Page 276 - Dutch Asiatic Shipping Volume 1
P. 276

 -, Die Nederlandse kommissarisse en die 18de eeuse sameleving aan die Kaap. Argief-Jaar- boek vir Suid-Afrikaanse Geskiednis VII. Cape Town, 1945.
Boxer, C. R., The carreira da India, 1650-1750'. Mariner's Mirror, 46 (1960) 35-54.
-, The Dutch East-Indiamen. Their sailors, their navigators and life on board, 1602-1795'.
Mariner's Mirror, 49 (1963) 81-104.
-, The Dutch seaborne empire 1600-1800. London, 1965.
-, The Portuguese seaborne empire 1415-1825. London, 1969.
-, Jan Compagnie in oorlog en vrede. Bussum, 1977.
Brakel, S. van, De Hollandsche handelscompagnieën der zeventiende eeuw. Hunne ont-
staan, hunne inrichting. The Hague, 1908.
Breuning, Η. Α., Het voormalig Batavia. Een Hollandse stedestichting in de tropen. Am­
sterdam, 1954.
Broeze, F. J. Α., 'Het einde van de Nederlandse theehandel op China'. Economisch- en
Sociaal-Historisch Jaarboek, XXXIV (1971) 124-177.
Brugmans, I. J., 'De V.O.C, en de welvaart in de Republiek' in:-, Welvaarten Historie
(The Hague, 1950) 28-37.
Brûlez, W ., 'De diaspora der Antwerpse kooplui op het einde van de 16e eeuw'. Bijdragen
en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, XV (1960) 279-306. Bruijn, J. R., De Admiraliteit van Amsterdam in rustige jaren 1713-1751. Regenten en
financiën, schepen en zeevarenden. Amsterdam, 1970.
-, 'Engelse scheepsbouwers op de Admiraliteitswerf in de achttiende eeuw: enkele aspec­
ten'. Mededelingen van de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis, XXV (1972) 18-24.
-, 'De personeelsbehoefte van de V O C overzee en aan boord, bezien in Aziatisch en Nederlands perspectief'. In Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, XIC (1976) 218-248.
-, 'Seamen in Dutch ports: c. 1700-1914'. Mariner's Mirror, 65 (1979) 327-337.
-, and E. S. van Eyck van Heslinga, Muiterij, oproer en berechting op schepen van de
VOC. Bussum, 1980.
-, and E. S. van Eyck van Heslinga, 'Demand and supply of seamen in Dutch shipping
during the 17th and 18th centuries' in: P. Adam (ed.), Seamen in History - Gens de
Mer en Société (Bucarest, 1980) 55-65.
-, and J. Lucassen, Op de schepen der Oost-Indische Compagnie. Vijf artikelen van J. de
Hullu, ingeleid, bewerkten voorzien van een studie over de werkgelegenheid bij de VOC.
Groningen, 1980.
Burstijn, H . L., 'Theories of winds and ocean currents from the discoveries to the end of
the seventeenth century'. Terrae Incognitae, III (1971) 7-31.
Chaudhuri, K . N . , The English East India Company: the study of an early joint-stock
Company 1600-1640. London, 1965.
-, 'The English East India Company's ports of call in the modern period'. Les grandes
escales. Recueil de la Société Jean Bodin pour l'histoire comparative des institutions,
XXXIII (Brussel, 1972) 153-169.
-, The trading world of Asia and the English East India Company, 1660-1760. Cambridge,
1978.
-, 'The English East India Company in the 17th and 18th centuries: A pre-modern mul­
tinational organization' in: Blussé and Gaastra, Companies and trade, 29-46. Chaunu, P. and H., Seville et l'Atlantique. 8 vols. Paris, 1955-1960.
Chijs, J. A . van der, De geschiedenis der stichting van de VOC. Leiden, 18572.

   274   275   276   277   278