Page 278 - Dutch Asiatic Shipping Volume 1
P. 278

 -, The exports of precious metal from Europe to Asia by the Dutch East India Company, 1602-1795', in J. F. Richards (ed.), Precious metals in the later medieval and early modern worlds (Durham N.C., 1983) 447-475.
-, Bewind en beleid bij de VOC. Definanciële en commerciële politiek van de bewindhebbers van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1670-1700. Forthcoming.
Gawronski, J. H. G. (ed.), Amsterdam project. Annual report of the VOC-ship 'Amster- dam' foundation, 1985. Amsterdam, 1986.
Geer, W. van, De opkomstvan het Nederlandsch gezag overCeylon. Leiden, 1895.
Gill, C , Merchants and mariniers of the 18th century. London, 1961.
Glamann, Κ., Dutch-Asiatic Trade, 1620-1740. The Hague, 19812.
G0bel, E., 'Sygdom of d0d under hundrede ârs Kinafart'. Handels- og S0fartsmuseets
Àrbog (1979) 75-130.
-, The Danish Asiatic Company's voyages to China, 1732-1833'. Scandinavian Economic
History Review, XXVII (1979).
-, 'Asiatisk Kompagnis Kinafarter 1732-1772. Sejlruter og sejltider'. Handels- og S0farts-
museets Àrbog 1978 1-46.
Godée Molsbergen, E. C , De stichter van Hollands Zuid-Afrika Jan van Riebeeck, 1618-
1677. Amsterdam, 1912.
Godinho, V . M., Os descobrimentos e a economia mundial. 2 vols. Lisbon, 1963-'65. Gorkom, W. J. van, Ongezond Batavia, vroeger en nu'. Geneeskundig Tijdschrift van
Nederlandsch-ïndië, 53 (1913) 177-227.
Green,J.N.,andE.V.Gangadharam, ThesurveyoftheVOCfluitRisdam1727Malay­
sia'. The Department of Maritime Archaeology Western Australian Maritime Museum,
25 (1985).
Haan, F. de, Oud Batavia. Gedenkboek uitgegeven door het Bataviaasch Genootschap
vanKunstenenWetenschappennaaraanleidingvanhetdriehonderdjarigbestaander stad in 1919. 3 vols. Batavia, 1922-1923.
Haan, H . den, Moedernegotie en grote vaart. Een studie over de expansie van het Hollandse handelskapitaalinde16deen17deeeuw.Amsterdam,1977.
Harris, J. R., Copper and shipping in the eighteenth century'. Economie History Review, 2nd Series 19 (1966) 550-568.
Hart, S., Geschrift en getal. Een keuze uit de demografisch-, economisch- en sociaal-histo- rische studiën op grond van Amsterdamse en Zaanse archivalia, 1600-1800. Hollandse Studiën IX. Dordrecht, 1976.
Heeres, J. E.,'De Oost-Indische Compagnie'. Encyclopedie van Nederlandsch-ïndië. Den Haag/Leiden, 1917.
Heer, C. de, Bijdrage tot de financiële geschiedenis der O. I. Compagnie. The Hague, 1929. Heyden, E. J. J. van den, De ontwikkeling der Naamlooze Vennootschap in Nederland
vóór de codificatie. Amsterdam, 1908.
Hoogenberk, H., De Rechtsvoorschriften voorde vaart op Oost-Indië, 1595-1620. Utrecht,
1940.
Hullu, J. de (ws.), Oost-Indische paketbooten in de 18e eeuw'. Nieuwe Rotterdamsche
-,
-,
-,
Courant van 1.12.1909, herdrukt in: Jaarverslag Nederlands Postmuseum 1966, 18-23. 'Oost-Indische Compagnie en St. Helena in de 17e eeuw'. De Indische Gids, 35 (1913)
877-903.
'Over den Chinaschen handel der Oost-Indischen Compagnie in de eerste dertig jaar
van de 18e eeuw'. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 73 (1917) 32-151. 'De instelling van de commissie voor den handel der Oost-Indische Compagnie op


   276   277   278   279   280