Page 279 - Dutch Asiatic Shipping Volume 1
P. 279

 China in 1756. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 79 (1923) 523-545. Itinerario, vol. 4 (1980), nr. 2, Special issue: The new Algemeen Rijksarchief.
Jong, C. de, 'De reis van de retourvloot van 1648 onder Wollebrant Geleynsen de Jongh
en de stichting van de Kaapkolonie'. Tijdschrift voor zeegeschiedenis, 4 (1985) 7-22. Jonge, J. C. de, Geschiedenis van het Nederlandsche Zeewezen. 5 vols. Haarlem, 1858-
18622.
Jonge,J.K.J.de,M. L.vanDeventerandL.W.G.deRoo(eds.), Deopkomstvanhet
Nederlandsch gezag in Oost-Indië. Verzameling van onuitgegeven stukken uit het oud-ko-
loniaal Archief. 17 vols. The Hague/Amsterdam, 1862-1909.
Jörg, C. J. Α., Porcelain and the Dutch China trade. The Hague, 1982.
-, The Geldermalsen. History and porcelain. Groningen, 1986.
Kampen, S. C. van, De Rotterdamse particuliere scheepsbouw in de tijd van de Republiek.
Assen, 1953.
Katalogus der historie-, spot- en zinneprenten betrekkelijk de geschiedenis van Nederland, verzameld door A. van Stolk Cz. Ed. by G. van Rijn en C. van Ommeren. 10 vols. Amsterdam/The Hague, 1895-1933.
Katzen, M. F., 'White settlers and the origin of a new society, 1652-1778' in: M. Wilson and L . Thompson (eds.), The Oxford History of South Africa. Oxford, 1969.
Kellenbenz, H., 'Autour de 1600: Le commerce du poivre des Fugger et le marché inter­ national du poivre'. Annales E-S-C, X I (1956) 1-28.
Ketting, H.,Prins Willem, Een zeventiende-eeuwse Oostindiëvaarder. Bussum, 1979. Keuning, J., Petrus Plancius, theoloog en geograaf 1552-1622. Amsterdam, 1946. Klerk de Reus, G . C , Geschichtlichter Ueberblick der administrativen, rechtlichen und
finanziellen Entwicklung der Niederländisch-Ostindischen Compagnie. V erhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetensch. XLVII. Batavia/The Ha­ gue, 1894.
Kok, M., 'Ontwikkelingen in de Nederlandse maritieme kartografie in de achttiende eeuw (1730-1815)'. Unpubl. Μ. Α. thesis, Utrecht, 1980.
Koninckx, C. The first and second charters of the Swedisch East-India Company (1731- 1768). Kortrijk, 1980.
Korte, J. P. de, De jaarlijkse financiële verantwoording in de Verenigde Oostindische Compagnie. Leiden, 1984.
Krom, N.J., De Gouverneur GeneraalGustaaf Willem van Imhoff.Amsterdam, 1941. Lequin, F ., Ά new approach to the history of the Dutch expansion in Asia: the personnel of the Dutch East India Company in the eighteenth century'. Journal of European
Economic History, VIII (1979) 431-437. -,HetpersoneelvandeVerenigdeOost-IndischeCompagnieinAziëindeachttiendeeeuw,
meer in het bijzonder in de vestiging Bengalen. 2 vols. Leiden, 1982.
Leupe, Ρ. Α., 'Barent Fockesz.' Bijdragen Taal-, Land- en Volkenkunde Nederlandsch-In-
dië, Nieuwe V olgreeks 2 (1859) 371-377.
Lucassen, J., 'Zeevarenden'. Maritieme Geschiedenis der Nederlanden II (Bussum, 1977)
126-138.
-, Naar de kusten van de Noordzee. Trekarbeid in Europees perspectief 1600-1900. Gouda
1984. (In English translation: Migrant labour in Europe 1600-1900. The drift to the North Sea. Beckenham, 1986).
Mac Leod, N . , De Oost-Indische Compagnie als Zeemogendheid in Azië 1602-1650. 2 vols, with atlas. Rijswijk, 1927.
Mandemakers, K., Sterfte op de schepen van de VOC 1658-1680'. Unpubl. Μ. A . thesis,

   277   278   279   280   281