Page 7 - 02-مـجموعه تفـــریحی - گردشـــگری ساحل سیترا
P. 7

راتفگشیپ

                     رـــهم سوـــتول یـــسدنهم و یداـــصتقا هورـــگ دـــنرب یاـــتعا فدـــه اـــب ناـــیناریا سوـــتول یرهـــش هعـــسوت تکرـــش
                     هاـــم نـــیدرورف رد یـــللملا نیب و یـــلم یـــیایفارغج یاـــه هنهپ رد و یرهـــش ی هعـــسوت ی هـــصرع رد ناـــیناریا
                                                     .درـــک راک هـــب زاـــغآ 1401 لاـــس

                     )یـــتلود و یـــصوصخ زا مـــعا( روـــشک رـــترب تکرـــش جـــنپ هرـــمز رد نـــتفرگ رارـــق تکرـــش نـــیا زادنا مـــشچ
                     زا یرادرـــب هرهب و ارـــجا ،یـــحارط ،یزـــیر همانرب یاتـــسار رد دوـــخ یاـــه تیرومأم یارـــجا اـــب 1405 قـــفا رد
                     هدوـــب یرگـــشدرگ و یـــیاریذپ ،یـــتماقا یاـــه عمتجم و یـــعوضوم یاه کرهـــش ،ینوکـــسم یاـــه هعومجم

                                                              .تـــسا
                     یاـــه تصرف هـــب یبایتـــسد و ییاـــسانش ،دوـــخ فادـــها لوـــصح تـــهج رد تکرـــش یاه تـــسایس هـــلمج زا

                     یـــجراخ و یـــلخاد یاه تکراـــشم و یراکـــمه ی هعـــسوت و یـــلام عـــبانم نـــیمأت ،یراذگ هیامرـــس هـــجوت لـــباق
                     یـــنف شـــناد هـــب یبایتـــسد ،روآوـــن و قاـــخ ،صخاـــش یاـــه عمتجم تخاـــس و یزاـــس کرهش ی هزوـــح رد
                     روـــشک یروآوـــن متـــسیسوکا یاـــه تیفرظ یرـــیگراک هـــب ،اـــیند زور یرواـــنف و یـــملع یاـــه هتفای نـــیرخآ و

                     لماـــش یـــلماعت و ازـــفا مه یا هکبـــش یزادـــنا هار ،یـــللملا نیب رـــبتعم تاـــسسؤم و اـــهداهن اـــب لـــماعت رد
                     ی هرتـــسگ رد نـــیرفآ مه یرگـــشدرگ هعـــسوت و طـــسب فدـــه اـــب ،یرگـــشدرگ یاـــه عمتجم و اه تخاـــسریز

                     تـــیاهن رد و روـــشک یـــلم ســـیافن و دنمـــشزرا یـــخیرات هـــینبا زا یرادرـــب هرهب رـــب زـــکرمت اـــب یـــلم یـــیایفارغج
                     قـــیرط زا تـــعنص و شـــناد ناـــیم طاـــبترا یرارـــقرب و یـــموب یـــنیرفآراک و لاغتـــشا یاـــه تصرف داـــجیا
                     یـــللملا نیب و یـــلم ساـــیقم رد یرگـــشدرگ و نامتخاـــس تـــعنص اـــب طـــبترم یـــیارجا یاـــه هژورپ ی هعـــسوت

                                             .تـــسا هدوـــب ناک و طـــسوتم ،درـــخ حوطـــس رد
          5
          Sitra beach
          resort - tourism complex
    Iranian Lotus Urban Development
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12