Page 9 - 02-مـجموعه تفـــریحی - گردشـــگری ساحل سیترا
P. 9

ــــــــتسرهــف

                                              همدـــقم 9

                                ارتیس لحاس حرط دادرارق دقع ریسم    10
                                     ناریا یبآ یاه کراپ یفرعم   35

              )نلاـــیگ و ناردـــنزام( یلامش یاه ناتسا یــبآ یاه کراپ یلیصفت یفرعم   38

                  ارجا و یحارط تامدخ رواشم یاه تکرش و اه هدننکدیلوت یفرعم      43

                       یبآ کراپ ثادــحا تهج ارتـــیس تیاس لـیلحت و یسررب    48

                                  ییاهن یداهنشیپ هنـــیزگ یفرـعـــم 64          7
          Sitra beach
          resort - tourism complex
    Iranian Lotus Urban Development
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14