Page 5 - גג 40 דיגטלי
P. 5

םיניינעה ןכות


        5 ................................ ................................ ................................  חתפב

        6  ............... ................................ ................................  םיריש  השולש :  ןוסקזיא .  ח ןורימ
        9 ........ ................................ ................................  םידהה  רפס  ךותמ  םיריש :  ךייר  רשא
       12  .......................... ................................ ................................ רנ  ' צנל  הפק :  קמוס  ינור
       13  ........ ................................ ................................  םיריש  דועו  תוצק  דע :  תינונס  לכימ
       16  ........................ ................................  םירחא  םירישו  ןטקה  גוחמה :  בכוכ־רב  לארשי
       21  ........... ................................ ................................  תויגוז  יריש  ינש :  רגניסיק־רניק  דג
       23 ...... . . ונר ' זב  היאמ לש שדחה ןמורה  לע , הריעצ  השיאכ  תינמא ה ן קויד :  ריצק  תידוהי

                                      חורה בצמ
       27  ........... ................................  ךותיהה  רוכ  תחת  שאה  תא  שדחמ  תיצהל :  רימש  הויז
       32 .  ................................ ................................  הדנ ' גאהו  יתונמאה  ךרעה  לע :  ראב  םייח

       34  ....... ................................  יוושכעה  ילארשיה  בחרמב  הרישה  תנצס  לע :  טיבש  יזוע
       37  ............. ................................ ................................  חורה  בצמ  לע :  ןוסקזיא .  ח ןורימ
       39 .  ................................ ................................  תמאה  לעו  לבזב  םירפס  לע :  רזוע  ףסוי
       41  ....... ................................ ................................  לבנרקהו  היצזינומהה  לע : דיגנ  םייח
       43  ...............................  תרחא  בושחל  –  רגתאה :  הנתשמ  םלוע  לש  ו ּ פס  ִ לע , זר  הקבר
       45  .... ................................ ................................  תחפומו  ךלוהה  רודה  לע :  דקש  הכלמ
       48  ................... ................................ ................................  השובה  םעט  לע : יול  ןועמש
       50  ............................ ................................  רג  אוה  ותפש  ךותב  םדא : זירפ , םולב  ןליא
       54  ........ ................................ ................................  הריש  השיאב  לוק :  םייח־רומ  הנידע
       63 ?  ...  תיכוכזה  תרקת  תא  וצרפ  לארשיב  תורפוסה  םאה : ןמרבליז  תירודו  רורחש  יפיצ
       68  ......................... ................................  הרישב  םירזוחה :  רגניסיק־רניק  דגו  גינו  ןילרמ       80  .......................... ................................ ................................  לֶבא  ֵ יריש :  דקש הכלמ
       83  ..................... ................................ םיריש  רוזחמ   / הל  יתבתכ  דועְניא : דוד־ןב  הרעי
       86 ..  ................................  דלפ  דדוע : תילגנאמ  םגרת , הלש  רופיסה : יעלקלא־טוג  ןרק
       89  .... ................................ ................................  שפנה  לע  םיריש  ינש :  דלפנזור  הכרב


                          ַּ ג ג    3 40 ןויליג
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10