Page 5 - The Fayetteville Press Newspaper May 2024 Edition
P. 5

The Fayetteville Press May 17, 2024 Edition                                             Page 5a
      PRINT. PACK. SHIP.


                 All in one place!
        SHIPPING         NOTARY         SHREDDING
       BLUEPRINTS        BOOKLETS         BROCHURES
         SIGNS         DESIGN          BANNERS
         FLYERS       DIRECT MAIL       CANVAS PRINTS     Partner with our friendly team of shipping and printing
              experts to grow your business.


              Print & Business Services
                  Westwood • Hope Mills

           Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit,
           sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
       MEGA
           ADDRESS
           dolore magna aliquam erat volutpat.
       MEGA
      Spring 50% OFF YOUR STORE
           Lorem ipsum dolor
       Spring
       SALE
      Sp
        SALE
           Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit,
           YOUR ONLINE
           sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
           STORE
           Lorem ipsum dolor
           dolore magna aliquam erat volutpat.
        50% OFF
       LIMITED TIME ONLY
       Lorem ipsum dolor sit amet,
        consectetuer adipiscing elit, sed
        diam nonummy nibh euismod
        tincidunt ut laoreet dolore magna
           www.youtube.com./loremipsum
        aliquam erat volutpat.
           www.twitter.com. /loremipsum
           www.instagram.com. /loremipsum
           www.yourwebsite.com
        Shop Now www.facebook.com./loremipsum
                 9 1 0 . 860   . 1 220
                 910.860.1220
     439 WESTWOOD SHOPPING CENTER | 3333 N MAIN ST UNIT 150 HOPE MILLS
     PLEASE SEND PRINT REQUESTS TO PRINT2974@GMAIL.COM
     WHITE OAK SCHOOL COMMUNITY PROJECT, INC.
          Awards Scholarships in the name of the first
               rural school in Hoke County
             White Oak Elementary Grades 1-7
     Founded in late 1800s before Hoke was established as a County
                                                       ī
          GOAL:
     Raise $20,000 to match

      $20,000 saved for an                                  ×-ɱp d-ɱ¸LQrE«ɱ£QEL¸Ɇ


    Endowment through the                                      «L-Qf ɱ L ÖQ«

        NC Community                                           ƤƤŪƐşĘNJɱʯɱ íƐƤşĘƐ
                          The school reconstructed on location in front
         Foundation              of Mount Pisgah Church in 1926.            Ǯǰǭǭɱ ɱ íŝíŔĘĘɱ%ƐĽǃĘ
                                                       DíNJĘƤƤĘǃĽŔŔĘɂɱr ɱǯǵǰǭǰ

                               Support
           2014-2022

       Scholarships Awarded             Fundraising                    %ŪşɥƤɱDŽíĽƤɂɱĊíŔŔɱŪşɱƤĸĘɱǵɫƘɆ

       to 11 Students Totaling
                           to ensure $1,000 scholarships
            $10,500                                     ǶǮǭɘǵǵǵɘǵǵǵǵ
                            each year for two students
       s   !NNUAL -EMBERSHIP       graduating from the Hoke County

          (January-December)
      s$ONATIONS IN ANY AMOUNT WILL BE     School System funded through
           APPRECIATED             the N. C. Community                                         « rɱL-£-ɱ

          s$ONATIONS ARE TAX             Foundation                                         ¸}ɱÖQ«Q¸ɱ¿«ɱ}rfQr-
            DEDUCTIBLE

    Name __________________________________________________________________


    Phone No. __________________________


    Mailing Address __________________________________________________________
                                                         ×××Ɂ £-r¸ % p«Ɂ }p
                               MAKE CHECKS PAYABLE TO:
    Email address _________________________
                                 White Oak School         «ĘƐǃĽşıɱDíNJĘƤƤĘǃĽŔŔĘɂɱ%Ƭşşɂɱ£íŔĘĽıĸɂɱ«ŪƬƤĸĘƐşɱ ĽşĘƘɱíşđɱ ŔĽşƤŪşɂ
                            MAIL TO: White Oak School, c/o Ellen McNeill,
    Donation Amount $________________
                             107 Steeple Run Drive, Raeford, NC 28376                rŪƐƤĸɱ íƐŪŔĽşí
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10