Page 26 - Jälmers Ur
P. 26

Urverk
Användningsområde och personliga preferenser avgör vilken typ av urverk som är bäst för bärar- en. Mekaniska urverk är manuella eller automa- tiska och får sin energi av att bäraren drar upp klockans fjäder genom att skruva på kronan, alternativt av handledens rörelser. Klassiskt me- kaniska urverk anses av många vara tekniskt im- ponerande då de drivs av enbart mekanik, utan inslag av elektricitet. Mekaniska klockors gångav- vikelse/tidhållning och gångreserv/energireserv varierar beroende på urverkets komplexitet, kvalitet och justering. De oljor som smörjer en me- kanisk klocka torkar med tiden vilket medför att en mekanisk klocka behöver service emellanåt. Om klockan inte används tar klockans gångreserv slut och klockan behöver på nytt tillföras energi genom bärande eller uppdragning.
Olika mekaniska urverk har förutom olika gångav- vikelse och gångreserv även olika stöttålighet och olika funktioner. Vid val av klocka med mekaniskt urverk behöver köparen ta hänsyn till samtliga dessa parametrar. För vissa är det katastrof om en klockas tidhållning ski ar +-15 sekunder/dygn medan andra tycker att det är helt OK. Urverk  nns o a i olika kvalitetsgrader och olika tillverkare har olika krav på gångavvikelse. Det  nns även oberoende testinstitut, exempelvis COSC som kvalitetssäkrar en klockas gångavvikelse genom diverse tester.
Samtliga tilläggsfunktioner utom minut-, tim- och sekundvisare kallas för komplikationer. Vanliga komplikationer är datum, kra reservsindikator och tidtagning (kronograf-funktion). Möjligheter- na till komplikationer hos mekaniska klockor är många, men ju roligare det blir, ju dyrare blir det. Evighetskalender ses av många som en självklar- het hos digitala kvartsklockor men en mekanisk evighetskalender som korrigerar datum för korta månader samt skottår kostar o ast över 100 000 kr på grund av komplexiteten i konstruktionen.
Kvartsklockor är klockor vars gångavikelse regleras av ett chip som tolkar de impulser som uppstår när en kvartskristall utsätts för ström. Den ge- nerella gångavvikelsen för kvartsklockor är +/-15 sekunder/månad men det  nns kvartsklockor som med hjälp av GPS och/eller radiosynkronise- ring, alternativt temperaturkompensering kan begränsa gångavvikelsen till några sekunder om året. De  esta kvartsklockor får sin energi av ett batteri men det  nns även kvartsklockor som får sin energi av handledens rörelser eller via solen- ergi. Kvartsklockor är generellt tåligare mot stötar än mekaniska klockor och de  esta kvartsklockor har mycket lång kra reserv.
Utöver de två vanligaste urverktyperna (mekani- ska urverk och kvartsurverk)  nns en rad an- dra versioner som exempelvis elektrokvartsverk, stämga elurverk och spring drive.
Gångavvikelse
Vad som är försvarbar gångavvikelse på ett urverk beror givetvis på bärarens krav. Det man ska veta om man köper en klocka med mekaniskt urverk är att en mekanisk klocka har olika gång- hastighet i olika positioner, den kan exempelvis gå långsamt med kronan nedåt och snabbt med kronan uppåt. Hur du bär klockan och hur aktiv du är under dagen påverkar både vilka posi- tioner som blir vanligt förekommande för klockan samt hur uppdragen drivfjädern/fjädrarna blir, även detta kan påverka klockans hastighet.
Ett tips om du tycker att din klocka går för fort eller för långsamt är att undersöka vilken nattposition på klockan som ger bäst dygnsavvikelse. Om klockan exempelvis går +5 sekunder under dagen så är det kanske möjligt att kompensera denna gång- avvikelse med en nattposition på klockan som ger en nattavvikelse som är negativ. På så sätt kan du få en klocka som sammantaget håller tiden bättre under ett helt dygn. Är du osäker eller missnöjd med din klockas gångavvikelse så kon- takta en urmakare för rådgivning, en mekanisk klocka som håller tiden dåligt och ej är i behov av service kan även justeras av en urmakare för att få en jämnare gångavvikelse, det är en relativt liten utgi  som kan ge stora förbättringar.
Sammanfattningsvis skulle jag rekommendera att du funderar på när och hur du tänker använ- da klockan samt vad du har för kvalitetskrav. Bäst är att börja billigt och successivt testa sig fram till vilken typ av klocka som passar livsstilen bäst.
26


   24   25   26   27   28