Page 60 - LCW LIFE | KASIM 2019
P. 60

sağlık - health
Posa (Diyet Lifi) Nedir?
Diyet lifi ya da posa sindirim enzimlerine dirençli bit- ki hücre duvarlarını oluşturan gıda bileşenidir ve başlıca bakliyatlar, tahıllar, meyve ve sebzelerde bulunmaktadır. Farklı diyet lifi tipleri, özellikleri bakımından farklılık gös- termektedir.
Çözünür olmayan diyet lifi bağırsak sağlığı ile ilgiliyken, çözünür diyet lifi temel olarak kandaki kolesterolün düşü- rülmesi ve glikozun bağırsaktaki emiliminin azaltılması ile ilişkilidir.
Ayrıca diyet lifi, düşük enerji değerine sahip ürünlerin te- mel bileşenini oluşturmaktadır. Bu nedenle, diyet lifi ile zenginleştirilmiş gıdalar giderek önem kazanmaktadır.
Posalar, diğer karbonhidratlar gibi enerjiye dönüşemez ve kullanılmadan vücuttan atılır.
What is Pulp (Dietary Fiber)?
Dietary fiber or pulp is a food component that forms plant cell walls resistant to digestive enzymes and is found mainly in legumes, cereals, fruits and vegetables. Differ- ent dietary fiber types differ in terms of the properties.
While insoluble dietary fiber is concerned with intestinal health, soluble dietary fiber is primarily associated with lowering blood cholesterol and reducing the rate of glu- cose absorption in the intestine.
Dietary fiber is also the main component of low energy products. Therefore, dietary fiber-enriched foods are becoming increasingly important.
Pulps, like other carbohydrates, cannot be converted into energy and are excreted from the body without be- ing used.
 Fizyolojik Etkilerine Göre;
1- Çözünür Posa (Suda Çözünür)
Çözünür posa sağlık için çok önemli olup kan ve koleste- rol seviyesinin düşürülmesinde etkili olmaktadır. Çözünür posalar vücudun şeker dengesinin korunmasına da yar- dımcı olur.
Çözünür posası yüksek besinler; Kuru baklagiller, bezel- ye, yulaf, arpa, elma, portakal, havuç ve psyllium (karnı- yarık otu) tohumunun kabuğu.
2- Çözünmez Posa (Suda Çözünmez)
Selüloz, hemiselüloz ve lignin suda çözünmez posa türle- ridir. Bunlar bitki hücre duvarlarının yapısında yer alan bi- leşiklerdir. Suda çözünmeyen posa, suyu yapısında tutar ve sindirilmeden artık maddelerin bağırsak içerisindeki
According to Physiological Effects;
1- Soluble pulp (water soluble)
Soluble pulp is very important for health and is effective in lowering blood cholesterol levels. Soluble pulps also help maintain the body’s sugar balance.
Foods with high soluble pulp are legumes, peas, oats, barley, apples, oranges, carrots and semen psyllii seed.
2- Insoluble pulp (insoluble in water)
Cellulose, hemicellulose and lignin are among the pulps that are not soluble in water. These are compounds that can be found in the structure of plant cell walls. Water in- soluble pulp keeps the water in its structure and increas- es the movement of undigested residues in the intestine. Insoluble pulp provides softness and volume to the stool,
58
 


   58   59   60   61   62