Page 65 - LCW LIFE | KASIM 2019
P. 65

Portekiz’in ana karada bulunan toprakları, en büyük nehri olan Tejo Nehri ile ikiye bölünmüştür. Kuzey kısmının tarıma elverişli dağlık bir bölge olduğunu söyleyebiliriz. Ülkede ge- nel olarak Akdeniz iklimi hâkim ve nüfusu yaklaşık 11 milyon.
Eğer Avrupa’nın birbirine benzer şehirlerinden sıkıldım artık daha değişik bir Avrupa ülkesi görmek, tanımak isti- yorum diyorsanız Portekiz sizin için eşsiz bir adres.
Mainland Portugal is split by its main riger, the Tagus, the longest river. It is possible to say that the northern part is an arable mountainous region. Portugal is defined as a Mediterranean climate and its population is approxi- mately 11 million.
If you are bored of the European cities that look like each other and if you’d like to discover a different European country, Portugal is a unique address.
Lisbon
As an extremely beautiful city, Lisbon is the capital and largest city of Portugal. Lisbon lies in the western Iberian Peninsula on the Atlantic Ocean and the River Tagus.
Lisbon, one of the most colorful capitals in Europe, is a city based on seven hills such as Rome and Istanbul. The city, which has been the capital of Portugal since 1260, experienced its most magnificent period under the Por- tuguese Empire in the 16th century. The history of the region dates back to the Neolithic Age. Iberians living in the Atlantic region of Europe settled in the region at that time. At the end of the first millennium, the Celts, who occupied the region, were mixed with Iberians, and the Celtic-speaking local tribes such as the Cempsi.
Approximately on 711, Lisbon was taken by the Arab forces. The city called as “Al-Usbuna” was developed and grew during the Andalusian period. These conquerors, who were mostly Arabs coming from North Africa and the Middle East, built many mosques and houses, rebuilt the city wall (known as the Cerca Moura).
The Arab influence is still visible in Lisbon. Many place- names are derived from Arabic. For example, Alfama, the oldest existing district of Lisbon, was derived from the Arabic “al-hamma”. The mosaics that are very common in the city are Azulejo style and the word “azulejo” is de- rived from the Arabic.
Lizbon
Masal kitaplarındaki gibi bir güzelliğe sahip Lizbon, Porte- kiz’in başkenti ve en büyük şehri. Tejo Nehri’nin oluştur- duğu haliç üzerine kurulu olan Lizbon, Atlantik Okyanu- su’nun kıyısında yer alan bir şehir.
Avrupa’nın en renkli başkentlerinden birisi olan Lizbon, Roma ve Istanbul gibi yedi tepe üzerine kurulu olan bir şehir. 1260 yılından beri Portekiz’in başkenti olan şehir 16. yüzyılda Portekiz Imparatorluğu altında en ihtişamlı dönemini yaşamıştır. Bölge tarihinin Neolotik Çağ’a kadar gittiği tespit edilmiştir. O dönemde bölgeye Avrupa’nın Atlantik kısmında yaşayan Iberler yerleşmiştir. Ilk bin yılın sonunda bölgeyi işgal eden Keltler, Iberlerle karışmışlar ve Keltce konuşan Erel Kabileler ortaya çıkmıştır.
Lizbon, yaklaşık 711 yılında Arapların eline geçer. El-Uşbuna diye adlandırılan şehir Endülüsler zamanında gelişip büyür. Kuzey Afrika ve Orta doğudan gelen Araplar, inşa ettikleri birçok cami ve evin yanı sıra günümüzde Cerca Moura diye adlandırılan yeni şehrin surlarını da şehre kazandırırlar.
Arap etkisi Lizbon’da hâlâ görülmektedir. Kentteki birçok yerin adı Arapça’dan geliyor. Örneğin Lizbon’un ayakta ka- lan en eski mahallesi Alfama’nın adı Arapça “el-hamma” dan gelme. Şehirde oldukça sık rastlanan mozaikler Azulejo tar- zıdır ve “azulejo” sözcüğü de yine Arapça’dan gelmektedir.
 63
   63   64   65   66   67