Page 75 - LCW LIFE | KASIM 2019
P. 75

  Kurumsal Akademi
Sektöre Kalifiye Personel Yetiştirilmesi için
IHKIB ile Ortak Çalışma Yürütülecek
PARTNERSHIP WILL BE CARRIED OUT WITH IHKIB TO RAISE QUALIFIED PERSONNEL TO THE SECTOR
 LC Waikiki Kurumsal Akademi, Istanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon Ihracatçıları Birliği (IHKIB) ile sektöre yetiş- miş personel istihdamı ihtiyacında meslek standartları oluşturulması ve müfredat iyileştirilmesi kapsamında görüşme sağladı.
LC Waikiki Kurumsal Akademi Direktörlüğü, IHKIB Ge- nel Sekreterliği ve IHKIB Eğitim Vakfı katılımı ile gerçek- leştirilen bu toplantıda, hazır giyim firmalarında bulunan Inspektör, Garment (Ürün) Teknoloğu ve Buyer pozis- yonlarında meslek standartlarının oluşturulması ve orta öğretim ile yüksek öğrenimde bu bölümlerin kurulması ile sektöre kalifiye personel yetiştirilmesi toplantı gündemi olarak görüşüldü.
LC Waikiki olarak belirtilen pozisyonların tanımlanmış mesleki bilgi becerileri, ilgili eğitim kurumları ile paylaşıla- rak sektörde işe başlayacak olan yeni mezun personele iş başı öncesi beklenilen temel yetkinliklerin kazandırılması hedeflenmektedir.
Bu kapsamda IHKIB’e bağlı liseler ile Marmara Üniversite- si ve ITÜ gibi üniversitelerin ilgili fakülteleri ile ortak çalış- malar yürütülmesi adına fikir birliğine varıldı.
LC Waikiki Corporate Academy held a meeting with Istan- bul Apparel Exporters’ Association (IHKIB) to establish oc- cupational standards in fulfilling the needs of trained per- sonnel in the sector and to improve the curricula.
In a meeting held together with LC Waikiki Corporate Academy Directorship, IHKIB General Secretary and IHKIB Education Foundation, establishing occupational standards in Inspector, Garment (Product) Technologist and Buyer positions in ready-made clothing companies and establishing these departments in secondary and higher education and training qualified personnel for the sector was discussed.
The defined professional knowledge skills of the posi- tions specified as LC Waikiki are shared with the relevant educational institutions and it is aimed to help the newly graduated personnel to acquire the basic competencies before starting to work in the sector.
In this context, a consensus was reached in order to carry out joint studies with high schools affiliated to IHKIB and related faculties of universities such as Marmara and Is- tanbul Technical University.
73


   73   74   75   76   77