Page 11 - โครงการสำรวจจัดทำสำมะโนที่ดินเพื่อการพัฒนาที่ดิน
P. 11

ซ                               สารบัญรูป


             รูปท ี่                                      หนา
             1.1   แผนที่พื้นทดําเนินงาน                           3
                      ี่
                    ่
             2.1   แผนทเขตการปกครองในพื้นที่ดําเนินงาน                    5
                    ี
             3.1   แผนผังการดําเนินงาน                            7
                    ี
                    ่
             4.1   แผนทกลุมชุดดินในพื้นที่ดําเนินงาน                   12
                    ่
             4.2   แผนทการถือครองที่ดินในพื้นที่ดําเนินงาน                 14
                    ี
             4.3   แผนทสัดสวนของขนาดแปลงที่ดินในพื้นที่ดําเนินงาน             16
                    ี
                    ่
                    ี
                    ่
             4.4   แผนทการจําแนกประเภทของการถือเอกสารสิทธิในพื้นที่ดําเนินงาน       18
                    ่
                    ี
             4.5   แผนทการจําแนกลักษณะของผูใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ดําเนินงาน      20
                    ่
             4.6   แผนทการใชประโยชนที่ดินตามการจําแนกการใชประโยชนที่ดินระดับ 3     22
                    ี
                 ของกรมพัฒนาที่ดิน
                    ี
             4.7   แผนทลักษณะสภาพพนทและความเหมาะสมของดินสําหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ (ขาว)   24
                          ื้
                    ่
                           ี่
                    ี
             4.8   แผนทแหลงที่มาของน้ําที่ใชในดานการเกษตรกรรมของเกษตรกร         26
                    ่
             4.9   แผนทการใชปุยในการเพาะปลูกในพื้นที่ดําเนินงาน             28
                    ่
                    ี
             4.10 แผนที่การใชสารเคมีปราบโรคพืชศัตรูพืชและวัชพืชในพื้นที่ดําเนินงาน     30
             4.11 แผนที่ลักษณะปญหาดานการเกษตรที่พบในพื้นที่ดําเนินงาน           32
                    ่
             4.12 แผนทีดินปญหาในพื้นที่ดําเนินงาน                      34
             4.13 แผนทีการเขารวมกิจกรรมบัตรดินดีของกรมพัฒนาที่ดิน             36
                    ่
             4.14 แผนทีการรับบริการปจจัยการผลิตจากกรมพัฒนาที่ดิน              38
                    ่
             4.15 แผนที่รายไดจากผลผลิตทางการเกษตร                      40
             4.16 แผนที่การปลูกไมยืนตนที่มีมูลคาทางเศรษฐกิจ                42
             4.17 แผนทการไดรับบริการความรูวิชาการ การแกไขปญหาดินเค็มและการใชประโยชนที่ดิน  44
                    ี
                    ่
                 ใหเหมาะสม
                                                 ็
                            
             4.18 แผนที่การไดรับบริการองคความรูและแปลงสาธิตการใชประโยชนพื้นที่ดินเคม   46
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16