Page 9 - โครงการสำรวจจัดทำสำมะโนที่ดินเพื่อการพัฒนาที่ดิน
P. 9

ฉ                              สารบัญ (ตอ)
                                                     หนา

              4.6 การจําแนกลักษณะของผูใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ดําเนินงาน         19
              4.7 การใชประโยชนที่ดินตามการจําแนกการใชประโยชนที่ดินระดับ 3 ของกรมพัฒนาที่ดิน  ๒1
              4.8 ลักษณะสภาพพื้นที่และความเหมาะสมของดินสําหรับปลูกพืชเศษฐกิจ (ขาว)     23
              4.9 แหลงที่มาของน้ําที่ใชในดานเกษตรกรรมของเกษตรกร              25

              4.10 การใชปุยในการเพาะปลูกในพื้นที่ดําเนินงาน                27
                       ี

               4.11 การใชสารเคมปราบโรคพืชศัตรูพืชและวัชพืชในพื้นที่ดําเนินงาน       29
               4.12 ลักษณะปญหาดานการเกษตรที่พบในพื้นที่ดําเนินงาน             31
               4.13 ดินปญหาในพื้นที่ดําเนินงาน                       33

               4.14 การเขารวมกิจกรรมบัตรดินดีของกรมพัฒนาที่ดิน              35
               4.15 การรับบริการปจจัยการผลิตจากกรมพัฒนาที่ดิน               37
               4.16 รายไดจากผลผลิตทางการเกษตร                       39
               4.17 การปลูกไมยืนตนที่มีมูลคาทางเศรษฐกิจ                 41

               4.18 การไดรับบริการความรูวิชาการ การแกไขปญหาดินเค็มและการใชประโยชนที่ดิน  43
                  ใหเหมาะสม
               4.19 การไดรับบริการองคความรูและแปลงสาธิตการใชประโยชนพื้นที่ดินเค็ม   45
             5 สรุปผลการดําเนินงาน                              47

               5.1  สรุปผลการดําเนินงาน                          47
               5.2 ปญหาและอปสรรค                              49
                      ุ
                 
               5.3 ขอเสนอแนะ                                49
             เอกสารอางอิง                                  51

             ภาคผนวก
                ภาคผนวก ก. แบบสอบถามทใชสัมภาษณในโครงการจัดทําสํามะโนที่ดินฯ
                             ี่
                ภาคผนวก ข. การจําแนกการใชประโยชนที่ดิน (Land use classification)
                ภาคผนวก ค. คําอธิบายแผนที่กลุมชุดดิน อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน
                ภาคผนวก ง. แผนที่แหลงน้ํากรมพัฒนาที่ดิน
                ภาคผนวก จ. ภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานในพื้นท ี่
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14