Page 8 - โครงการสำรวจจัดทำสำมะโนที่ดินเพื่อการพัฒนาที่ดิน
P. 8

จ                               สารบัญ


                                                     หนา
             บทสรุปสําหรับผูบริหาร                               ก
             คํานํา                                       ค

             กิตติกรรมประกาศ                                  ง
             สารบัญ                                       จ
             สารบัญตาราง                                    ช
             สารบัญรูป                                     ซ

             สารบัญแผนภูม ิ                                  ฌ
             ๑ บทนํา                                      ๑
              1.1 หลักการและเหตุผล                               ๑
               1.2 วัตถุประสงค                                ๑

               1.3 ขอบเขตของการดําเนินงาน                           1
               1.4 ระยะเวลา                                  1
               1.5 สถานที่ดําเนินงาน                             1

               1.6 ผูดําเนินงาน                               1
               1.7 ที่ปรึกษาการดําเนินงาน                           ๒
               1.8 ขั้นตอนและวิธีดําเนินงาน                          ๒
               1.9 ประโยชนที่ไดรับ                             ๒
                 ่
                 ั
               
             ๒ ขอมูลทวไป                                    4
              2.1 ลักษณะที่ตั้งอาณาเขต                             4
               2.2 ลักษณะภูมิประเทศ                              4
               2.3 ลักษณะภูมิอากาศ                              4

               2.4 เสนทางคมนาคม                               4
             3 วิธีการดําเนินงาน                                6
               3.1  การกําหนดพื้นที่เปาหมายดําเนินงาน                    6
               3.2 การจัดเตรียมขอมูลการประสานงาน และการประชาสัมพันธ             6

               3.3 การสํารวจการถือครองทดินดานการเกษตรรายแปลง                 6
                           ี่
               3.4 การจัดทําฐานขอมูล                             8
               3.5 การวิเคราะหขอมูล                             8
               3.6 การนําเสนอผลการดําเนินงาน                         8

             4 ผลการดําเนินงาน                                 9
              4.1 เขตการปกครองในพื้นทดําเนินงาน                       10
                           ี่
               4.2 กลุมชุดดินในพื้นที่ดําเนินงาน                      11
               4.3 การถือครองที่ดินในพื้นทดําเนินงาน                    13
                           ี่
               4.4 สัดสวนของขนาดแปลงทดินในพื้นที่ดําเนินงาน                15
                           ี่
               4.5 การจําแนกประเภทของการถอเอกสารสิทธิในพื้นที่ดําเนินงาน          17
                             ื
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13