Page 3 - โครงการสำรวจจัดทำสำมะโนที่ดินเพื่อการพัฒนาที่ดิน
P. 3

โครงการสำรวจจัดทำสำมะโนที่ดิน

                 เพื่อการพัฒนาที่ดิน

     ในโครงการปลูกไม้ยืนต้นทนเค็มเพื่อป้องกันการแพร่กระจายดินเค็ม


                         อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น


                              ปีงบประมาณ 2564

                          กลุ่มสำรวจและผลิตแผนที่และภาพถ่ายที่ 3

                          สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนท        ี่

                         กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   1   2   3   4   5   6   7   8