Page 1 - โครงการสำรวจจัดทำสำมะโนที่ดินเพื่อการพัฒนาที่ดิน
P. 1

â¤Ã§¡Òèั´·íÒÊÒÁÐâ¹·Õè´Ô¹àพ×èÍ¡ÒÃพั²¹Ò·Õè´Ô¹


             ã¹áผ¹¡ÒÃãª·Õè´Ô¹ÃдัºµíÒºÅ

   »§º»ÃÐÁÒ³
     
              2564

      พ×é¹·Õè´íÒà¹Ô¹§Ò¹
      พ×é¹·Õè´íÒà¹Ô¹§Ò¹


   • ÍíÒàÀÍáǧ¹Í ¨ั§ËÇั´¢Í¹á¡¹
                          ่
                   ั
  • อําเภอแวงนอย จังหวดขอนแกน
             ้
   • พ×é¹·ÕèÅØÁ¹íéÒËÇ¢ÒÁàÃÕ¹ ¨ั§ËÇั´¢Í¹á¡¹
        ่
           ํ
             ้
         ่
         ุ
  • พื้นทีลมน้าหวยขามเรยน จังหวดขอนแกน
                          ั
                   ี
                                ่
   • ÍíÒàÀ͹ҧµÅÒ´ ¨ั§ËÇั´¡ÒÌÊ¹¸
                    ั
  • อําเภอนางตลาด จังหวดกาฬสินธ           Ø ์ ุ
   • ÍíÒàÀÍàÁ×ͧ ¨ั§ËÇั´¡ÒÌÊ¹¸
                 ั
           ื
  • อําเภอเมอง จังหวดกาฬสินธ         Ø ์ ุ
   • ÍíÒàÀÍÅÕé ¨ั§ËÇั´ÅíÒพÙ¹
              ั
  • อําเภอล้ จังหวดลําพูน
          ี
            อําเภอแวงนอย จังหวดขอนแกน
                                 ่
                           ั
                    ้
                            í
  ÊÒ¹¡à·¤â¹âÅ¡ÒÃÊÒÃǨáÅзÒáผ¹·Õè
                   
               Õ
   
      ั
                                     ¡ÃÁพั²¹Ò·Õè´Ô¹
                                 ¡ÃзÃǧà¡ÉµÃáÅÐÊˡó          
   1   2   3   4   5   6