Page 5 - KZN Top Busines Portfolio 2020/21
P. 5

THE KWAZULU-NATAL PROVINCIAL MAP


                  www.topbusiness.com
         MPUMALANGA
                              UMKHANYAKUDE
                              UMKHANYAKUDE


            AMAJUBA
            AMAJUBA
                      ZULULAND
       FREE             ZULULAND
      STATE
               UMZINYATHI


                         KING
       UTHUKELA             CETSHWAYO
       UTHUKELA
                             RICHARDS
                               BAY
                      ILEMBE
                      ILEMBE
          UMGUNGUNDLOVU
          PIETERMARITZBURG
                  ETHEKWINI
                  ETHEKWINI
                       DURBAN
        HARRY
        HARRY
        GWALA
        GWALA

              UGU

                  PORT
                 SHEPSTONE
                  KEY FOR THE MAP OF SOUTH AFRICA
                 KwaZulu-Natal Province Gauteng Province
                 Mpumalanga Province   Northern Cape Province
                 Limpopo Province    Western Cape Province
                 Free State Province   Eastern Cape Province
                 Northwest Province

                                         3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10