Page 10 - Ho so nang Luc - CTWINDOW
P. 10

mE®~m d¾! ¨ P !LRmL
                 75 ¨Õ
                        71 ¨Õ      !njſŕ ǚƙŠ ĻƏŠ ſŕǙ IJŜǀǡŃſ žƍſ IJĕƉɆ ſŕǀƐſ ŷǐIJ
                                 ƺħŠ IJŜŢſŜ Ƒſ ĻũſŜ ǚħ Ŵń ŜƉĦIJŜ ƺħŠ IJŜŢſŜ ŴŜƉĕ
                                 ŜƕIJ ŷħ IJƘ ưƜ ĻĨž ıĨƉ IJŜƉ IJĖIJ ŜƉĦƺ ĻƏſŕ ŴŠſŜ
         45 ¨Õ                     ĸƉĕſŜ IJǍĕ !ƍſŕ ƺǡ ¨mLL ¨lʥžÎ !ƍſŕ ¨ŜħſŜ
                                 ŷǀƍſ ĻĦƺ ĻǎƚIJ Ŵńƺ ƨǀĨ ƺƎƺ ſŜğƺɌ

                                 žǐ ƺėſŕ ƺƩǎƜſŕ Ƒſ ĻũſŜ ŷħ ıĚſŕ IJŜǏſŕ ǠĖIJ ƺŜǐIJ
                                 IJŜƉ ſėſŕ ŷǐIJ IJǙſŕ ſŜǎ ưǐ ƺŠſ ƺǎƜſŕ IJǍĕ bŜĖIJŜ
                                 Ŝħſŕ ĸħſŜ IJŜƉ IJŜǁſŕ ƺƍŠɌ          2017     2018      2019

      !¨ ÉŠſĸƉǛ IJƖſ ŷħ ĻƎŠ ƺĖIJ IJŜŠńſ ŷǎƚIJ IJǍĕ IJĖIJ ƺƑ
      IJŜǏIJ ƺħŠ IJŜŢſŜ ŷƙſ ƺĦŠ ÈŠŅƺ mĕžɆ ŷħ IJƘ ưƜ ǚǓſŕ
      IJŜĘIJ ƺƩƉſŕ ǚŠŅIJ ƺƎŠ ǎǀ ſŕǀƐſ ǚƎſɆ ĻĨž ıĨƉ ŜƉĦƺ
      ĻƏſŕ Ƒſ ĻũſŜ IJǍĕ ĸƉĕſŜ ſŕŜŠŅƦ ǚħ ĻĖƦ Ǐſŕ IJĖIJ
      ǡŃǀ IJġǀ ƺħŠ IJŜŢſŜ ŴŜĘƺ ŴŜĿ ƺƩƉſŕ IJĖIJ ĸǐ Ėſ ŷƙſɌ
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15