Page 5 - Ho so nang Luc - CTWINDOW
P. 5

ž† ,~ ¨ !L½!                            EP l ,|!
                            CÔNG TY TNHH TM&SX CÔNG THÀNH
                ”Lx EP l ,|!       ”Lx EP l ,|!              ”Lx EP l ,|!
                KINH DOANH         ž m ή ¨                ¨ P !LRmL
          PHÒNG           PHÒNG          NHÀ MÁY           PHÒNG
         KINH DOANH         b× ¨L® ¨         ž m ή ¨          b5 ¨w m
       KINH DOANH KINH DOANH   b× ¨L® ¨  b× ¨L® ¨   ”L m μŠmE ”L m μŠmE   b5 ¨w m  b5 ¨w m
        KÍNH    !À      ¨LP5¨ b5 LP6m ¨—¼‰mE   KÍNH    !À      BÁN HÀNG   '¾ m


       !L l žx!   ž d0     EP l ž ¨         ' Ï !L®Ï7m ,P7® ”L|P    È ¨ ¨¼   ¨L» –®×
       KHÁCH HÀNG   'lPm     bL|P d¼ˆmE        ž†m ¨_mL ,P6m dwEPž¨P!   ¨L® l®       l —b0¨PmE
       ¨—®Ï7m ¨L{mE
                                   mŜĞſ ưǐ IJŜŢſŜ ŷħ ſƖſŕ IJƎƺ ŜƉĦƺ ĻƏſŕ IJǍĕ Công ty
                                   CÔNG THÀNHɆ ǚŪ ǚĠǡ IJŜǁſŕ ƺƍŠ ŷǀƍſ ƨǀĕſ ƺĞž ǠĞǡ
                                   ĸǐſŕ ĻƏŠ ſŕǙ ſŜĞſ ưǐ IJŜǀǡŃſ ſŕŜŠŅƦɌ

                                   žǐ Ŵńƺ ŜƚƦ ǚħ ƦŜĖƺ ƺƩŠŇſ ŕŠǓĕ žƍ ŜŪſŜ IJƍſŕ ƺǡ ŜŠŅſ
                                   ĻĦŠ ƺĞſ ƺŠńſ ǚƙŠ žƏƺ ĕſ ŷĮſŜ ĻĦƉ ƺƩŪſŜ ĻƏ IJĕƉɆ

                      ! m }          ŕŠħǀ ŴŠſŜ ſŕŜŠŅž IJnjſŕ ǚƙŠ ĻƏŠ ſŕǙ ſŜĞſ ǚŠŃſ ſėſŕ
                                   ĻƏſŕɆ ŷǀƍſ ſŜŠŅƺ Ŝǀǡńƺ ǚħ ưĖſŕ ƺĦƉɆ ĻƊ ŷħ ſŠņž ƺǐ
                      NHÂN VIÊN        ŜħƉ ǚħ ŷƚŠ ƺŜń IJĦſŜ ƺƩĕſŜ IJǍĕ IJƍſŕ ƺǡɌ
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10