Page 2 - Ho so nang Luc - CTWINDOW
P. 2

THÔNG TIN CÔNG TY

      Tên công ty:         !{mE ¨Ï ¨mLL ¨L¼†mE l P È ž m ή ¨ !{mE ¨L mL

      ,ūė ĴŞŭɈ           d ƍ  ȐɆ !Njž !ƍſŕ mŕŜŠŅƦ ,ĘIJ dƏIJ
                    Î Į  ÈŰſŜ ”ŜǎƘſŕɆ ¨ŜħſŜ ƦŜƎ mŜĕ ¨ƩĕſŕɆ ¨ūſŜ bŜĖſŜ LƖĕɆ
                    È Š Ņ ƺ  mĕž

      lİ ƲƐ ĺƋėƁŞ ƁŗŞŢŇƨɈ     4200 653 927

      ,ĨŢ ĺŢŇƁ ƨŞĘƨ ŹǂĢƼɈ     dŃ !ƍſŕ ¨ŜħſŜ ɨ !ŜǏIJ ǚNj EŠĖž ĻƎIJ

      ,ŢŇƁ ƼŞƋĨŢɈ         0258. 3 833 879
      ÉŁijƲŢƼŁɈ           ǛǛǛɌIJƺǛŠſĸƉǛɌǚſ

      0ƀėŢŹɈ            ưĕŷĿʤIJƺǛŠſĸƉǛɌǚſ
   1   2   3   4   5   6   7