Page 3 - Ho so nang Luc - CTWINDOW
P. 3

dY!L žÀ LZmL ¨L mL


                      2006             ¨L mL d ”
                                    mŕħǡ ȉȍɒȈȐɒȊȈȈȎɆ ƺŠņſ ƺŜĞſ ŷħ IJƘ ưƜ ưĨſ Ǡǀğƺ
                                    IJǒĕ ŴŀƉ ǚħ IJǒĕ IJǀƎſɌ


                       lŠ —}mE
          lƜ ƩƏſŕ ƺŜŃž IJĖIJ ưĨſ ƦŜĢž IJǒĕ ſŜǐĕ ŷƤŠ ƺŜŀƦɆ      2013
               IJǒĕ ſŜƍž ŜŅ ΊſŕŔĕ ǚħ bŠſıƉſɆɌɌɌ

                                    , ® ¨¼
                      2016             mŜħ žĖǡ ưĨſ Ǡǀğƺ ŴŢſŜ IJǎƛſŕ ŷǐIJɆ IJǀſŕ IJğƦ
                                    IJŜƉ IJǒĕ ſŜǐĕɆ IJǒĕ ſŜƍž ǚħ ƺŜǎƘſŕ žĦŠ ŴŢſŜ
                                    ƺƩŃſ ƺŜũ ƺƩǎƛſŕɌ
                      LP6m , P Lx
          dĘƦ Ļęƺ ƺŜŃž IJĖIJ žĖǡ žƊIJ ŜŠŅſ ĸĦŠɆ ŕŠǁƦ IJŜƉ
          ưĨſ ƦŜĢž IJǍĕ IJƍſŕ ƺǡ Ļĕ ĸĦſŕ ǚħ Ļġǡ ĻǍɆ ĻĖƦ      2018
                 Ǐſŕ ƺŜũ ŜŠńǀ IJǍĕ ſŕǎƛŠ ĸnjſŕ
                                    ”L ¨ ¨—P8m
                      2022             bŜěſŕ ĻũſŜ ǚũ ƺŜń ƺƩŃſ ƺŜũ ƺƩǎƛſŕɆɌɌɌ ,ġǀ ƺǎ
                                    žƜ ƩƏſŕ ſŕǀƐſ IJǀſŕ ſŜƍžɆ ŴŜŀƦ ŴŢſ ƨǀǡ
                                    ƺƩŪſŜ ưĨſ Ǡǀğƺ ƺƩƕſ ıƏ ŕŠĨŠ ƦŜĖƦ IJǒĕɌ


         !ƍſŕ ƺǡ ¨mLL ¨ŞǐƚƁŗ ƀĨŢ ǜĩ žĪƁ ǢǂġƼ !{mE ¨L mL ĻǎƚIJ ƺŜħſŜ ŷĠƦ ǚħƉ ſŕħǡ 15/08/2006,
      ƺŠņſ ƺŜĞſ ŷħ IJƘ ưƜ ưĨſ Ǡǀğƺ Ĵǔė ŶłƋ ǚħ Ĵǔė ĴǂƐƁ.

         męƀ ȍȋȌȎ IJƍſŕ ƺǡ ĸġſ žƜ ƩƏſŕ ưĨſ ǠǀğƺɆ ŴŠſŜ ĸƉĕſŜ ƺŜŃž IJĖIJ ưĨſ ƦŜĢž Ĵǔė ƁŞǒė ŹƦŢ ƼŞłƨ
      ǚħ Ĵǔė ƁŞƏƀ ŞŇ ÎŢƁŗŖėɉ ŞŇ bŢƁijƋƁɉɌɌɌ žĨſ ƦŜĢž ƺŜǎƘſŕ ŜŠŅǀ !¨ ÉPſĸƉǛ ĻĮ ĻǎƚIJ ƺŠſ ĸnjſŕ ƺĦŠ Ŝġǀ
      Ŝńƺ IJĖIJ ƺūſŜ lŠņſ ¨Ʃǀſŕ ǚħ ¨Ğǡ mŕǀǡŃſɆ ĻǎƚIJ Ļĕ ưƎ ſŕǎƛŠ ƺŠŃǀ ĸnjſŕ ıŠńƺ Ļńſ ǚņ IJŜğƺ ŷǎƚſŕɆ ƺŜĢž
      žǩ ǚħ ưǐ ƺŢſ ſŜŠŅž IJĕƉɌ !ƍſŕ ƺǡ IJǙſŕ ĻĮ Ļǎĕ ưĨſ ƦŜĢž ſŜŠņǀ ŷġſ ƺŜĕž ŕŠĕ ŜƏŠ IJŜƚ ſŕħſŜ ǠĞǡ
      ĸǐſŕ ÈŠĿƺıǀŠŷĸɆ ĻǎƚIJ ƺŜũ ƺƩǎƛſŕ ǚħ IJĖIJ ĻƎŠ ƺĖIJ ĻĖſŜ ŕŠĖ Ʃğƺ IJĕƉ ǚņ ưĨſ ƦŜĢžɌ

         ,ęIJ ıŠŅƺ ƺƩƉſŕ Ɓęƀ ȍȋȌȑɆ IJƍſŕ ƺǡ ĻĮ Ľģǂ Ƽǐ ƁŞĩ ƀĘǣ ǚħ Ļǎĕ ǚħƉ ưĨſ Ǡǀğƺ ưĨſ ƦŜĢž ŶŤƁŞ
      ĴǐƝƁŗ ŹǒĴɆ ǚǑĕ IJǀſŕ IJğƦ ſŕǀǡŃſ ŷŠŅǀ IJŜƉ ưĨſ ƦŜĢž IJǒĕ ſŜǐĕ ŷƤŠ ƺŜŀƦ ǚħ IJǒĕ ſŜƍž IJĕƉ IJğƦɆ ĻƐſŕ
      ƺŜƛŠ žƜ ƩƏſŕ ŴŠſŜ ĸƉĕſŜ ƺŜǎƘſŕ žĦŠ ƺĦŠ ƺŜũ ƺƩǎƛſŕ bŜĖſŜ LƖĕ ǚħ IJĖIJ ƺūſŜ ŷĞſ IJĠſɌ
         ¨Ǒ Ɓęƀ ȍȋȌȒ ĽņƁ Ɓęƀ ȍȋȌȓɆ !ƍſŕ ƺǡ ĻĮ Ļġǀ ƺǎ ƺŜŃž IJĖIJ žĖǡ ŕŠĕ IJƍſŕ ưĕǀ ŴŢſŜɆ ĻęIJ ıŠŅƺ ŷħ
      ŜŅ ƺŜƎſŕ žĖǡ ĸĖſ ŴŢſŜ ĕſ ƺƉħſ Ȋ ŷƙƦ ǚħ ŜŅ ƺŜƎſŕ žĖǡ ŷħž ŴŢſŜ ŜƏƦɆ ŕŠǁƦ IJŜƉ ưĨſ ƦŜĢž ŴŢſŜ IJǍĕ
      IJƍſŕ ƺǡ Ʃğƺ Ļĕ ĸĦſŕɆ Ļġǡ ĻǍɌ
         ¨ŜŠ IJƍſŕ ŷĘƦ Ļęƺ IJǙſŕ ĻǎƚIJ IJƍſŕ ƺǡ Ļġǀ ƺǎ ǚħ ƺŜǐIJ ŜŠŅſ IJŜǀǡŃſ ſŕŜŠŅƦɆ ſŜŠņǀ IJƍſŕ ƺƩŪſŜ IJƊ
      ƨǀǡ žƍ ŷƙſ ĻĮ ĻǎƚIJ IJƍſŕ ƺǡ ƺŜǐIJ ŜŠŅſ ƺǑ ŴŜĞǀ IJǀſŕ IJğƦ ưĨſ ƦŜĢž Ļńſ ŜƉħſ ƺŜŠŅſ IJƍſŕ ƺƩŪſŜɌ

         –ǀǡ ƺƩŪſŜ ưĨſ Ǡǀğƺ IJǍĕ IJƍſŕ ƺǡ ĻĮ ĻǎƚIJ IJƘ ƨǀĕſ IJƊ ƺŜĢž ƨǀǡņſ ƺŜĢž ĻũſŜɆ IJğƦ IJŜǏſŕ ſŜĠſ
      Pžw ȑȈȈȉɅȊȈȉȍ ǚħ IJĖIJ IJŜǏſŕ ſŜĠſ ŜƚƦ ƨǀǡ IJŜƉ ƺğƺ IJĨ IJĖIJ ưĨſ ƦŜĢžɌ
         męƀ ȍȋȍȋɆ ǚƙŠ ĻũſŜ Ŝǎƙſŕ ƦŜĖƺ ƺƩŠŇſ žĦſŜ žŒɆ IJŜǀǡŃſ ſŕŜŠŅƦ ƺƩƉſŕ ſŕħſŜ IJǒĕ ſŜƍž ŴŢſŜɆ
      IJƍſŕ ƺǡ Ļġǀ ƺǎ ƀƞ ƫƑƁŗɉ ĴŞǏ ĽƑƁŗ ƁŗǂƒƁ ĴǂƁŗ ſŜƍž ƦƩƉȀŷĿɆ ŴŜŀƦ ŴŢſ ƨǀǡ ƺƩŪſŜ ưĨſ ǠǀğƺɆ žĕſŕ
      Ļńſ IJŜƉ ŴŜĖIJŜ Ŝħſŕ ưĨſ ƦŜĢž IJŜğƺ ŷǎƚſŕɆ Ļĕ ĸĦſŕ ǚƙŠ žǏIJ IJŜŠ ƦŜŢ ŜƚƦ ŷǢ ſŜğƺɌ
   1   2   3   4   5   6   7   8