Page 9 - Ho so nang Luc - CTWINDOW
P. 9

¨— mE ¨LP5¨ Y
      mŜĚž ſĞſŕ IJĕƉ ſėſŕ ưǀğƺɆ ƺŠńſ ĻƏ ǚħ IJŜğƺ   ž¨¨          TÊN MÁY
      ŷǎƚſŕɆ !¨ ÉŠſĸƉǛ ŷŠŃſ ƺNjIJ Ļġǀ ƺǎ IJĨŠ ƺŠńſ ſŜħ
      žĖǡ ưĨſ Ǡǀğƺ IJnjſŕ IJĖIJ ƺƩĕſŕ ƺŜŠńƺ ıũ ŜŠŅſ ĻĦŠɌ     ȉ  lĖǡ ĻNjIJ ŷƒ ŴŜƊĕ IJǒĕ ſŜƍž
                                  2  lĖǡ ŕŜŀƦ ŕƊIJ IJǒĕ ſŜƍž

                                  3  lĖǡ ŷħž ưĦIJŜ ŕƊIJ IJǒĕ ſŜƍž
                                  4  lĖǡ ƦŜĕǡ Ļġǀ ĻƎ IJǒĕ ſŜƍž

                                  5  lĖǡ IJǒĕ IJǀƎſ ,ħŠ dƉĕſ

                                  6  lĖǡ ŕŠĕ IJƍſŕ ŴŠž ŷƉĦŠ ŴŜƍſŕ ĻŠņǀ ŴŜŠŇſ
                                  7  lĖǡ ŕŜŀƦ ŕƊIJ ŴŠž ŷƉĦŠ `PLɨȐȍL

                                  8  lĖǡ Ŝħſ Ȋ Ļġǀ IJǒĕ ſŜǐĕ
                                  9  lĖǡ IJĖſ žĖſŕ IJŜƎſŕ ıĮƉ

                                    lĖǡ ƦŜĕǡ ĻũſŜ ƺǀǡńſ ĸnjſŕ ƺƩƉſŕ ŕŠĕ IJƍſŕ
                                 ȉȈ
                                    IJǒĕ ſŜƍž

                                  ȉȉ lĖǡ ĸĠƦ ΊſŕŔĕ ȍȍ Ļĕ ſėſŕ Ȑ ĸĕƉ
                                 ȉȊ  Ə ĻŠņǀ ŴŜŠŇſ ”0lɨÎȉ

                                 ȉȋ  lĖǡ IJĘƺ ſŜƍž Ȋ Ļġǀ ”d!

                                 ȉȌ  lĖǡ ıĘſ ǚŢƺ ſŜƍž ƺǐ ĻƏſŕ
                                 ȉȍ  lĖǡ IJŜħ žƛ ŴŢſŜ IJƍſŕ ſŕŜŠŅƦ

                                 ȉȎ  lĖǡ ǀƎſ ĻũſŜ ŜŪſŜ ŷƤŠ ƺŜŀƦ
                                  ȉȏ lĖǡ žħŠ ŴŢſŜ ɠȌȈɡ

                                 ȉȐ  lĖǡ ŴŜƉĕſ ŴŢſŜ ɠȌȈɡ
                                 ȉȑ  lĖǡ IJĘƺ ſŜƍž Ȋ Ļġǀ

                                 20  lĖǡ IJǎƛſŕ ŷǐIJ ŴŢſŜ ƦŜěſŕ

                                 Ȋȉ  lĖǡ Ʃǒĕ ŴŢſŜ ǚħ ưğǡ ŴŜƍ IJƍſŕ ſŕŜŠŅƦ
                                 22  lĖǡ žħŠ ŴŢſŜ ưƉſŕ IJĦſŜ ”d!

                                 23  lĖǡ žħŠ ŴŢſŜ IJĦſŜ ĻǏſŕ Ŵǩ ƺŜǀĠƺ ưƎ
                                 24  lĖǡ žħŠ ŴŢſŜ IJĦſŜ ǚĖƺ Ŵǩ ƺŜǀĠƺ ưƎ

                                 25  lĖǡ ŴŜƉĕſ ŴŢſŜ Ȋ IJŜŠņǀ IJƍſŕ ſŕŜŠŅƦ
                                 26  lĖǡ žħŠ ŴŢſŜ ĸũ ŜŪſŜ IJƍſŕ ſŕŜŠŅƦ

                                 27  lĖǡ IJĘƺ ŴŢſŜ ƺǐ ĻƏſŕ !m!

                                 28  ħſ ſĦƦ ŴŢſŜ ƺǐ ĻƏſŕ
                                 29  ħſ ıŎ ŴŢſŜ IJƍſŕ ſŕŜŠŅƦ

                                 30  'Ğǡ IJŜǀǡņſ ưƘſ ƺŰſŜ ĻŠŅſ ƦŜǀſ ưƘſ ƺǐ ĻƏſŕ

                                 ȋȉ  lĖǡ IJĘƺ ŴŢſŜ !m! ıĚſŕ ƺŠĕ ſǎƙIJ ǚħ IJĖƺ
                                 32  lĖǡ Ŝħſ ſŜǐĕ Ȋ Ļġǀ ƺǐ ĻƏſŕ
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14