Page 3 - STAV broj 436 - 02
P. 3

UVODNA RIJEČ


      Filip Mursel Begović

                              Velika prijetnja za HDZ BiH

                         HOĆE LI ČOVIĆ OPTUŽITI


                              PLENKOVIĆA ZA

                           NASELJAVAJE “ČRNIH

                      MUSLIMANECA” U HRVATSKU      Ako ste posljednjih mjeseci bili u Hrvat- je predgrađa mojeg školskog druga Ivana  Ipak, Hrvatska se nalazi u novom proble-
     skoj, mogli ste ostati zatečeni brojem stra- s kojim sam proveo osam godina u istom  mu, narastajućeg rasizma. Ovi “črni mujići”
     nih pridošlica koje Zagrepčani s čuđenjem  razredu u jednom zagrebačkom naselju.  očito su veći problem od onih bijelih “mu-
     komentiraju s “kak je crn”. Nepalci, Indijci,  Ne tako davno u Bosni i Hercegovini  hamedanaca” iz Bosne na koje se nedavno
     Filipinci, Bangladežani... dolaze u Hrvatsku  Arapi su kupovali kuće ili čak čitava vikend  negodovalo da “zagađuju” hrvatsku obalu
     da popune ogromne demografske praznine  naselja za odmor. Ne da bi radili, već da  i prema kojima se razvijao čitav set pre-
     i služe kao radna snaga u, prije svega, gra- bi se odmarali i trošili novac u zelenim  drasuda baziran na vicevima o Muji i Hasi.
     đevinskoj industriji i turizmu. Pretpostavlja  predjelima lijepe Bosne. Digla se frka,  Ima još nešto. Žene. Već se priča po
     se da će do kraja 2023. godine Hrvatsku  stvorila se ujdurma, nadigli se bosanski  Agramu kako “su ovi črni pohotni i hvataju
     naseliti 180.000 hiljada novopridošlica. U  HDZ-ovci, a ispred njih prvi Dragan Čović  naše djevojke” (puceke). Navodno ne košta-
     Međimurju već sada čine pet posto stanov- koji je tvrdio da Bakir Izetbegović ima na- ju puno, a povazdan rade, ne piju pive i ne
     ništva. Odnosno, do sada jedino crno živo  mjeru planski naseliti 60.000 muslimana  uzgajuju stomačine, ne navijaju za Dinamo
     biće koje su donedavno kajkavci iz međi- u Bosnu i time promijeniti demografsku  i Hajduk, ne zalaze u birtije, što je hrvatskim
     murskog i zagorskog kraja mogli vidjeti bio  sliku države u korist tzv. muhamedanaca  ženama očito isplativije ljubavno ulaganje.
     je crni pas (ili mačka), koji je ušao u narodne  (u Hrvatskoj se pežorativno za muslimana  Vrli novi svijet u dolasku. Htjeli ste Eu-
     bajalice a posebno je populariziran u gla- kaže “mujić” ili “mundžos” kao izvedenica  ropsku uniju, samo gledajte. Oplođuje Lije-
     sovitom filmu Ante Babaje po noveli Slav- od mudžahedin). Posljedično su takvi ko- pu našu. No kako bosanski Hrvati hrpimice
     ka Kolara Breza.         mentari i atavistički iracionalni strahovi od  odlaze iz Bosne i Hercegovine, što dalje to
      “Lepi pucek, crni cucek, jedna pura,  navodne muslimanske najezde proizveli  bolje od Čovićeve majorizacije vlastitog na-
     dva pandura, vsakom dojde smrtna vura”,  nezapamćen val arabofobije, turkofobi- roda, tako bi mogli ovi “črni” da se preliju i
     poznati je pjevni refren koji je vezan uz lik  je i na koncu opće islamofobije u Bosni  u Hercegovinu. Na koncu Čović bi trebao
     kojega u filmu tumači Bata Živojinović i na- i Hercegovini.     da se ugleda na racionalnog Plenkovića,
     glašava njegovu zakašnjelu fantazmagoričnu  Međutim, ono čega se bojao Čović,  jer ipak je Dragan nositelj europskog puta
     katarzu. Pa dobro, mogli bismo primijetiti,  otvorenih ruku s potpisom premijera Vlade  Bosne i Hercegovine.
     ako je jedan Bata mogao glumiti kajkavca,  RH odobrava premijer Andrej Plenković.  Imate nekog Antu iz Čapljine, sagradio
     “zakaj to ne bi mogel” i u teatru koji zove- Predviđa se da će u skorije vrijeme Hrvat- četverokatnicu, a jedan sin mu u Austriji,
     mo stvarni život neki “Nepalec i Bengalec,  sku naseliti 100.000 radnika muslimana iz  drugi u Irskoj, a kćer se udala u Njemačku.
     a morti i kakav muslimanec”.   Azije, što izaziva i problem Islamskoj zajed- Nema žive duše. Zato ima Bangladežana
      “Tak su črni, kak sam vrag, svud ih ima.  nici u Hrvatskoj koja jeste internacionalnog  da na svaki kat čapljinskog Ante nasele po
     Neki dan sam išel u Tuhelj na bazen, i moš  ustroja, ali šta ćeš, kaj ne, kad ovi “musli- dvadeset “muhamedanaca”. A ima i onaj
     si mislit, vidim usred Klanjca, ej, ono likovi  maneci” iz Bangladeša žele svoj džemat i  kur’anski ajet “Allah neće izmijeniti jedan
     črni s brčinama do poda i turbanima. Kažu  svojeg imama. Neće Bošnjaka ili Albanca,  narod dok on sam sebe ne izmijeni”, a ima
     mi to su oni sikhi, kaj ti ja znam već koji su.   ni čut, a kamoli da im zauči ezan pa makar  i onaj “Ako glave okrenete (od vjere), On će
     Imaš ove, kaj se mole Šivi i Krišni i kaj ti ja  bio i mekama hafiza Aziza Alilija.  vas drugim narodom zamijeniti, koji onda
     znam, a imaš i ove kaj su mujići kak i ovi iz  Pa sjećamo se i perioda Domovinskog  kao vi neće biti.”
     Bosne. Al’ nisu kak iz Bosne, nekaj tu ne  rata kada su oslobađanjem teritorija tzv. SAO  “Vsakom dojde smrtna vura”, dakle ne
     štima, ak’ me razmeš, mislim da mi ne za- Krajine na Baniju i Kordun čudnovatom re- samo insanima, već i narodima, pa možda
     meriš, stari, kužim ja da si ti, kaj ti ja znam,  integracijom tuđmanovskih apetita u kuće  nije politički korektno reći, ali s obzirom da
     videl sam na teveu, ono Bošnjak, džamija  izbjeglih hrvatskih Srba naseljeni bosanski  se svijet mijenja nevjerojatnom brzinom,
     ovo i ono, il’ kaj već. Al’ ti si isti kak i ja, ono,  Hrvati. Domorodci Hrvati bili su toliko iziri- možda ne bi bilo loše Hrvatima malo da
     mislim, jebate, znam te ono od kad smo klin- tirani tim bosanskim pojavama da smo po  uzmu pouke iz Kur’ana Časnog. To vrijedi
     ci bili, ma, sad sam se sav u vuzl zapletel,  Hrvatskoj mogli čitati domišljati grafit: “Vra- i za Bošnjake i druge narode, bez sumnje.
     buš mi oprostil ak’ te nekaj vređam. Kaj ti  tite nam naše Srbe!” Iz tih seoba naroda u  Na koncu, uopće se ne bismo začudili
     želim reć, ovi su črni, stari, al baš črni, i ja  ratovima devedesetih mogli smo naučiti da  da u nekom budućem vremenu bosanski
     ne znam kud bu sve ovo išlo. Najbolje da i  ljudi nisu bliski samo po vjerskim i nacional- Hrvati očajnički zatraže izmjene Ustava Bo-
     ja nekud zbegam. U Bengal, kaj buš, nemaš  nim kodovima, da ima nešto i u kulturološ- sne i Hercegovine, samo s jednom tačkom:
     više kud, ono, kužiš me stari, kaj ne”, filozofija  kim i zavičajnim bliskostima koje nas vežu.  “Vratite nam naše Bošnjake!”  n                                                   STAV 14/7/2023 3
   1   2   3   4   5   6   7   8