Page 17 - nik o no-89
P. 17

نیچراد
                                       تشگنا جنپ
          یاه نامز زا ار نیچراد .تــسا رطعم رایسب یتخرد تــسوپ نیچراد  ناــنز یجازمدرــس ناــمرد رد
          زا رضاح لاح رد و دــندرک یم هدافتــسا اذغ و وراد ناوــنع هب مــیدق  .تــسا رادروخرب ییلااب فرــصمزا
          نیچراد مهم صاوــخ .تــسا ناهجرطعم یاه هیودا نیرت فرصمرپ  تلالاتخا عــفر لماــش نآ مهم راثآ
          ،نیماتسیهدض ،لاهسادض ،عوهتدض ،بورکیمدض ،درددضراثآ لماــش  ،یگــسئای یاه للاتخا عفر ،یــگدعاق
          و نوخ یبرچ ی هدــنهد شهاک ،نوخ یراــشفرپ ی هدنهد شــهاک  رثوم ،نادمخت و محر یاه تسیک رد رثوم
          تسا یسنج یاوق هدنهد شیازفا ،نیچراد .تسا هدعم یوقم و کرحم  ،نادمخت یلبنت زا یرــیگولج ،موربیف رد
          لاکــشا هب دناوت یم نیچراد .دوــش یم نآ مرگ تعیبط هب طوبرم هک  عفرد رثوم ،اه یروراــبان زا یضعب رد رثوم
          رد مرگ 4 نآ ررض نودب و یلومعم فرصم رادقم .دوش فرصم فلتخم  عاونا و اه مناخ تروــص شوج هنکآ
          دایز رادقم فرصم .دوش فرصم تبون 3 ای 2 رد تسا رتهب و تــسا زور  طوبرم هک هدوب نانز یاه لکشم رگید
                                  هرطق .تــسا ینومروه یاــه للاتخا هب
          دیاب ار نیچراد ردوپ .دوــش یم بلق دنت تکرح و یباوخ یب ثــعاب نآ
                                  ثعاب هک تــسا یهایگ کی هک سونگاتیو ی
          مکحم ار اه نآ ردو درک یرادهگن یزلف ای یگنر یا هــشیش فورظ رد
                                  درس و یلیم یب زا یریگولج ،یــسنج یاوق شیازفا
          و مرگ لحم زا ار نآ دیاب نینچمه .دورــن نیبزا نآ ی هحیار ات تــسب
                                  هیهت تشگنا جنپ هایگ زا و هدــش اه مناخ رد یجازم
          و هدــش نآ ی هحیار بیرخت و شهاک ثعاب نوچ درک ظفح باتفآرون
                                  هولاع اه نومروه میظنت لمع اب وراد نیا .ددرگ یــم
                        .دوش هتساک نآ راثآ زا  درــس و یلیم یب عفر رد دناوت یم هدــش رکذ راثآ رب
                                  یهایگ یوراد نــیا .دــشاب رثوم مه اه مناخ یجازم
                                  راثآ یاراد و هدــش هیهت هرطق و صرق لکــش ود هب
                                  یاوق شیازفارد هک یرگید ناهایگ .تــسا یناسکی
                                  ،هتسپ ،ریجنا ،رانا لماش دنشاب رثوم دنناوت یم یسنج
                                  و یهاــش ،جنرب ،لیگران ،دوخن ،دجنک ،ایوبزوج ،امرخ
                                            .دنتسه کسخراخ


                                                  لیبجنز
              )زمرق ایزبس( لفلف           تروص هب هک تسا یهایگ ی هشیر یعون موزیر لیبجنز ای لیفجنز
          هک تــسا یهایگ زبــس لفلف           دوجو رازاب رد کشخو هزات لکش ود هب لیبجنز .تــسا راد هرگ مروتم
          هدافتسا نآ یاه هویم زا             تعیبط لیبجنز .دننک یم ردوپ و بایسآ ار نآ کشخ عون یهاگ و دراد
          زمرق لفلف .دوــش یم              و یوق یا هحیار یاراد و هدننازوــس و دنت نآ ی هزم ،هتــشاد یمرگ
          هویم و هایگ نــیمه زین             روفو هب ایند یقرش یحاون رد صوصخ هب میدق زا لیبجنز .تسا وبشوخ
          نامز تشذگ اب هک تسا              ییوراد هایگ کی ناونع هب و اــهوراد ،اهاذغ ی هدننکرطعم ناونع هــب
          لماک ندیــسر زا سپ و              ییوراد ناهایگ نیرت فرصمرپ زا یکی هزورما و هدش یم هدافتسا مهم
          گنر رییغت زبــس لــفلف             ،غارفتسا و عوهتدض تیصاخ لماش لیبجنز مهم راثآ .تــسا ییاذغ و
          یم زمرق مک مک و دهد یم             قیقر( اه تکلاپ یگدنبسچ ی هدنهد شهاک ،ناطرسدض نادیسکادض
          فرصمرپ و دنت یاه هیودا زا لفلف .دوش      شهاک ،بورکیمدض ،هدعم یذغم و کرحم ،هدننک مضه ،)نوخ ندرک
          رد صوصخ هب و دراد هــیذغت رد یمهم شقن هک تــسایند
          هب .دریگ یم رارق هدافتــسا دروم ناهج یقرش یاه تمــسق  ،لیبجنز راثآ زا یــکی .تــسا روآارفص و قرعم ،لورتــسلک ی هدنهد
          و یبط یاه عمــش ریظن ییاهوراد ،یکاروخ فرصم زا رــیغ  عناملاب مرگ 3 یزور ات لیبجنز فرصم .تــسا یــسنج یاوق شیازفا
                                 شیب فرصم .درک هدافتــسا تبون 3 ای 2 رد ار نآ ناوت یم هک تــسا
          یاهدرددض ناونع هب هک دوــش یم هیهت لفلف زا ییاهدامپ
       1399 ید مــتشه لاس 89 هراـمش  ،درددض راثآ لماش تسا هدیسر تابثا هب و هعلاطم لفلف دروم  نوخداقعنا دض و یبلق یاهوراد هک یدارفا .دناسرب بیــسآ هدعمو هدور
                                 هب تــسا نکممو دوــش یم اه طاخم کیرحت ثعاب لیبجنز دــح زا
          رد نونکات هک یراثآ نیرت مهم .دراد یدایز فرصم یتلکسا
                                 کی یگزات هب .دننک هدافتسا لیبجنز زا طایتحا اب دیاب دننک یم فرصم
          ،)تــسا ظیلغ ناــش نوخ هک یدارفا( نوخ ی هدننک قیقر
                                 هب لیبجنززا »نیمورآ« ی هرطق مان هب یتعنص و درادناتــسا لوصحم
          ،مساپساو خفندض ،نادیسکا یتنآ ،ناطرــسدض ،بورکیمدض
                                 رایتخا رد هخسن نودبو تسا دوجوم اه هناخوراد رد هک هدــش هیارا رازاب
          ،هدعم یوقمو کرحم ،قرعم ،نوخ شدرگ کرــحم ،بتدض
                                 3 ات 1 یزور ناوت یم ار هرــطق نیا .دریگ یم رارق ناگدننک فرــصم
          نوخ یبرچ ی هدنهد شهاک ،روآاهتــشا ،اذغ ی هدننک مضه
          لفلف هک یهجوت لــباق مرگ تعیبط هب هجوت اــب .تــسا ...و
                                        رد ار نآ ناوت یم نینچمه .درک فرصم و قیقر
          یاه هیودا وزج و تسا یــسنج یاوق شیازفا رثا یاراد ،دراد
                                             هدافتــسا دروم مه اذغ ای یاچ
          نودب یکاروخ دح رد لفلف فرصم .دوش یم بوسحم کرحم      رگید تاعیام اــی بآ رد هرطق 40 تبون رــه و تبون
          تیساسح نآ هب اه یضعب تسا نکمم طقف و تــسا هضراع                  .داد رارق
          تسا نکمم لفلف ی هزادنا زا شیب فرصم .دنــشاب هتــشاد
      17       .دوش هدعم و هدور یطاخم یاشغ تاباهتلا ثعاب
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22