Page 15 - nik o no-89
P. 15

ناتسمز لصف ریبادت             هلاقم نیا رد .شدوخ یاهیئابیز و اهگنر اب یلصف .میدش ناتــسمز یابیز لصف دراو زورما
             ،ناتسمز لصف جازم.میزادرپب لصف نیا هژیو ریبادت و اهدیابن و اهدیاب هب مینک یم یعــس
             جازم( نادنملاس یارب اما تسا راگزاس )یوارفص جازم( ناناوج اب ناتسمز . تسا رت و درس
                                    .دشاب یمن بسانم )یمغلب

                                                 یولااب دماح

                                               یتنس بط رگشهوژپ

         یاه یاــچ زا ناوارــف هدافتــسا .دینک فرصم هرــیز اــی نارفعز نآ   ناتسمز لصف یاه یگژیو
          .دوــش یم هیصوت رایــسب زین سودوخوطــسا و نومیتفا ،نــشیوآ ،هریز  ندب نورد یزیرغ ترارح ندنام لصف نیا رد اوه یدرس جیاتن زا یکی
         مادقا نیلوا دیتسه یگدرــسفا راچد و تسا کشخ و درــس ناتجازم رگا .دهد یم شیازفا ار ندب هوق زین و دراد یچ رد ار اذغ رتهب هچره شراوگ هک تسا

         یاهاذغ ندرکن فرصم قیرط زا ندب رد ادوــس شهاک نآ اب هزرابم یارب  یزارد و اهزور یهاتوک تلع هب یناسارخ یلیقع میکح نخــس یانبم رب
         ،سدع ،یشرت ،تاجورسنک ،واگ تشوگ دننام نیگنس یاه تشوگ ،هدنام .دور یم نیب زا رگید یاه لصف زا شیب ادوس ،ناتسمز یاه بش
                       .تسا دوف تسف و ناجمداب
                                            ناتسمز لصف یاه هیصوت
                          اه یندیشوپ                   اه یندروخ
         رد ندیشوپ سابل هوحن و یگدنز کبــس موسرم یاه هویــش زا یکی  زا دیاب و دوــش یم هــیصوت مرگ یاــهاذغ فرصم لــصف نــیا رد
         هب رــس ندناــشوپ ،ناریا هلمج زا ناهج طاقن زا یرایــسب میدق نامدرم  غود و تــسام دننام بوطرم و درــس یاه یندیــشون و اهاذغ ندروخ
      هژــــیو رــــیبادت  یارب باوخ نــیح و اهبــش یتح .تــسا هدوب جیار نادرم هچ و ناــنز  رد شراوگ هک لــیلد نیا هب )...و هزرم، ناــحیر،انعن(ندروخ یزبــس و
         یارب هچ هویــش نیا .تسا درــس یاوه و ناتــسمز لصف رد صوصخ
                                 ییاولح ودک ،وبل ،ردنغچ ،مغلــش دننام یتاجیزبــس فرصم .درک بانتجا
         زا یکی لاامتحا .تــسا هدش یم هدافتــسا هلاک بــش زا رس ندناــشوپ
                                 دوش لیم نیگنس یاهاذغ تسا رتهب لصف نیا رد ،تــسا تلاح نیرتهب
         یدرس اشنم اب باصعا و زغم و رــس یاه یرامیب ندــش عیاــش لیلاد
                                 بآ هب ندب ناتسمز لصف رد .یتنــس یاه شآ عاونا و تــشوگبآ دننام
         هب .دشاب هنیرید مــسر نیمه نتــشاذگ رانک ،یزورما نامدرم رد ،رــس
                                 .دیشونب بآ یگنــشت عفر دح رد دوــش یم هیصوت و دراد جایتحا یرتمک

         امرــس اب ههجاوم رد دردرــس هک یناــسک دننام باصعا و زغم ناراــمیب
         و رس بسانم شــشوپ ،درــس لوصف رد لقادح دوــش یم هیصوت ،دنراد

                                 .دینک هدافتسا )دنشاب نیریش هک یتروصرد( رانا و لاقترپ ،یگنران زا تسا
          .دنشاب هتــشاد باوخ ماگنه رد زین و لزنم زا نوریب یاضف رد یناــشیپ  رتهب و دنتسین ناتسمز بــسانم لاصا هناودنه دننام هناتــسبات یاه هویم
                                 و ماداب و هتــسپ ریظن ،دیفم و کــشخ یاه هویم و رابکــشخ فرــصم
         بوخ ار دوخ ندب دیدرک یمن یدرــس ساــسحا رگا یتح لصف نیا رد  .دنک یم کمک لصف نیا رد ندب لادتعا هب زین دجنــس و ودرگ و قدنف
         رد راد هبنپ و یمشیربا ،یتسوپ ،یمــشپ یاه سابل زا هدافتسا .دیناشوپب  یارب .دینکن هدافتــسا ناکــملاا یتح لصف نــیا رد ار درــس یاهاذغ
                       .دوش یم هیصوت لصف نیا  رانک رد اــمتح دوــش یم هیصوت جــنرب دننام جــیار و درــس یاــهاذغ

              اه هیصوت ریاس                   ناتسمز یاه یرامیب
          ناتسمز رد اهزور ندوب هاتوک هب هجوت اب
       1399 ید مــتشه لاس 89 هراـمش  هب دصف و تماجح .دیربب هرهب دیشروخ رون زا رتشیب دینک  هتکس و عرص ،نمزم دردرس ،تشپ و ولهپ درد ،هیرلا
          ماجنا و زور رد ندیباوخن اب دوش یم هیصوت
                                     جیار یمغلب یاه یرامیب لصف نیا رد
          رد ندیباوخ .میهد شیازفا ار ندب یمرگ کرحت
                                    تاذ ،بنجلا تاذ ،لس ،ولگ درد ،ماکز .دوش یم
         و تسا روآ تلاسک ،دهد یم رییغت ار هرهچ گنر زور
         یعس لصف نیا رد .داد دهاوخ شهاک ار امش یاهتشا
                                           .تسا
                                   لصف رد دنتسه کشخ و درس جازم یاراد هک یدارفا

                                    دننام یحور تلالاتخا رطخ رد ناتسمز و زییاپ یاه
             .تسین ناتسمز بسانم هجو چیه
           دایز ندب رد طلاخا عمجت ناتسمز رد هک اجنآ زا
                                   یاهیندیماشآ و ندروخ اب هک دنریگ یم رارق یگدرسفا

             هژیو هب درک تکرح ندب لداعت یاتسار
                                         .دنهدب شهاک ار ادوس و
               .دنراد رت جازم هک یدارفا
      15    رد نیگنس یاه شزرو ماجنا اب دیاب دوش یم      مغلب تارثا دنناوت یم رت و مرگ یاهیندیشون و اهاذغ
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20