Page 10 - nik o no-89
P. 10

نلااسنایم یسنج تلالاتخا نامرد سینج یژولویزیف
       ینادرم هژیو هب نادرم یــسنج لکشم نیرت عیاــش ،سردوز لازنا
       تشپ ار یلاسنایم ی هرود ودنا هدرک روبع یگلاس 40 زرم زا هک تــسا
       نیا ییوــشانز یگدنز رب یقیمع ریثات للاــتخا نیا .دنراذگ یم رــس
       لئاــسم لیلد هب هک ینادرم زا هورگ نآ هژیو هب دراد نادرم زا هورــگ سینج تلاکشم
       دنراد ار للاتخا نــیا اب ییورایور ییاناوت یــفرع و یعامتجا ،یــحور
       نیا نامرد هک یلاحرد .دــننک یم مادقا نآ نامرد یارب یتخــس هبو
       و ییوــشانز یگدنز تیفیک دوبهب رد یدایز رــیثات دناوت یم للاــتخا ناـــــمرد و
       یارب یتنس بط نوتم رد .دــشاب هتشاد هداوناخ نوناک ندــش رت مرگ
       ماجنا :هلمج زا تــسا هدــش رکذ یدایز لماوع للاتخا نــیا نامرد
       نینچمه و رتمک یاذغ فرصم ،یتنــس بط صصختم رظن ریز دصف
       ی همانرب رد زور هیلوا تاعاس رد نیبجنکــس ،رانا بآ ،هروغبآ ندناجنگ
                          .ییاذغ

                نادرم رد یسنج یورین فعض
       و یمسج تلع ،یتنس بط هاگدید زا نادرم یــسنج یورین فعض
       ،بلق فعض ،زغم فعض دــناوت یم یمــسج للع هک دراد یحور تلع
       ندوب مک ،یقورع خفن ندرک مک ،هیلک فعض ،هدعم فعض ،دبک فعض یتنس بط میکح - یحلاص روصنم رتکد
       ندوب مک .دشاب یلــسانت تلآ باصعا جلف ای فعض و ینم عیام مجح
       ،یفیعض دننام یمئلاع یاراد و ندب فعض زا یــشان ینم عیام مجح
       عون نیا ناربج یارب ییاهاذغ .تــسا هرهچ گنر یدرزو ندب یرغلا
       ،ودک ی هیلق ،کبک ،غرم ،هرب :دننام تسا هدش شرافــس ندب فعض زا
       ،مرگ یاه هیودا اب هیلق ،تشوگ ی هراصع ،بیس تبرش ،زایپ و مغلــش                   هژـــــیو هدـــــنورپ
       هتــساشن یاولح ،لیگران ،لیبجنز یابرم ،ریــس و زایپ و دوخنو کدرز
       .جنرب ریشو رکش اب لیگران ،یلسع غرم مخت ی هدرز ،هتسپ و مادابو

                    یسنج لامعا لحارم
                  :دراد هلحم هس یسنج لامعا
                        لیامت -1
                        شزیگنا -2
                     )هخوبر( مساگرا -3  اه یرامیب هــب لاتبا

                              یکی یــسنج تلالاتخا و
                         لیامت
                              ییاه سوباک نــیرت گرزبزا
       تلایامترد دوش یم یسنج تیلاعف هب لیم ثعاب یــسنج تاروصت
                              درم ره غارس تسا نکمم هک تسا
       هک اهدییورتــسا کیلوبانآ .دنرثوم اه نژوردنآ نادرم و نانز یــسنج
                              یتلاکشم و اه یرامیب ؛دیایب یناوج نزو
       ثعاب دنراد دوجو ناــهایگ یضعب و ییاذغ یاه لمکم زا یــضعب رد
                              رب ریذپان نارــبج یهاگ و قیمع ریثات هــک
       ییاه مناخ یسنج تلالاتخا عفر یارب .دوش یم نورتسوتست یزاسدازآ
                              اه نآ نامرد مدع و دراد دارفا ییوشانز یگدنز
       زیوجت هسئای یاه مناخ نیا تسا هدش هتشادرب اه نآ یاه نادمخت هک
       ثعاب مه هوهق و یاــچ رد دوجوم نیئفاک .تــسا رثوم نورتــسوتست  هب ار یریذپان ناربج یاه همدص ،بــسانم نامز رد 1399 ید مــتشه لاس 89 هراـمش
       یناور لماوع رگید یوــس زا .دوش یم نانز رد یــسنج لیم شیازفا  نیا زا .دنک یم دراو یگدنز دنور ی همادا و هداوناخ نوناک
       لماوع ،یطیحم ،یعامتجا لماوع ،)یگدرــسفا و بارطضا ،سرتــسا(  یاه نامرد بتاکم نابیبط و مــیکح میدق یاه نامز زا ور
       یم یــسنج لیم شهاک ثعاب ییوراد لماوع نینچمهو یکیژولویزیف  دوبهب یارب ار یعونتم و یعیبط یاه شور و اه هویش ،یتنس
                          .دنوش  دنتسب یم راک هب یــسنج یاه للاتخاو اه یرامیب نامردو
                              شور نیرت هضراع یبو نیرت ملاــس ار اه نآ زا هدافتساو
                )یکیرحت( شزیگنا ی هلحرم   نادرم یسنج یاه یرامیب نامرد و تملاــس ظفح یارب اه
       .دوــش یم نادرم رد یــسنج یناوتان ثعاب هلحرم نیارد للاــتخا        .دنتسناد یم نانز و 10
       ییاسران ،نمزم تباید .دبای یم شهاک ،نس نتفرلااب اب یسنج لامعا
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15