Page 9 - nik o no-89
P. 9

ات درک مهارف ار یا هنیمز رگید یوس زا بط شناد یریگارف هب یو رفاو .تفای لماک طلست یبرع و ینانوی نابز رد و تخادرپ یبرع
         ضارما هجلاعم و ییاسانش هلمج زا یکــشزپ فلتخم تاعوضوم رد یو
         مشچ یارب دیفم یاهوراد تخاس و یکشزپ مــشچ هژیو هب و نوگانوگ نینح یاهراک و یملع یاه همجرت یاه ییاناوت
         ترهــش کــشزپ ناونع هب اهنت هن لکوتم رابرد رد یو .درامگب تمه  یاه نابز یریگارف زا دعب قاحــسا نب نینح دــش هتفگ هک روطنامه
         نینح و دش لیکشت همجرت یارب یهورگ لکوتم روتسد هب هکلب تــشاد  و تخادرپ یــبط نهک یاه باتک هعلاطم لاــبند هب یبرع و یــنانوی
         هفیلخ مارتحا دروم یو هک هدش یم هتفگ .دیزگرب هورگ نآ تــسایر هب ار  و اه لاــس نامه رد .درک یم هعلاطم ار سونیلاج و طارــقب یاه باتک
         .دوب هدمآ مهارف یمیظع ترهــش و تورث وا یارب هفیلخ بناج زا و دوب  تمدخ و تــشگزاب دادغب هب یرمق یرــجه 211 لاــس یلاوح دودح
         نینح هک یا همجرت ره لباقم رد یــسابع هفیلخ نومام یتیاور رب اــنب  روتسد هب و دیسر )یسابع نومام صاخ بیبــس( عوشیتخب نب لیئربج
         قاحــسا نب نینح هورگ هب لاط باتک نآ نزو رادقم هب .داد یم ماــجنا  یف باتک« و »تایمحلا فانصا« یاه مان هب سونیلاج باتک ود لیئربج
         هک یروط هب تشاد یدایز دهعت یکشزپ رما رد نینح .درک یم هتخادرپ  یرایــسب نینح هتبلا .درک همجرت یبرع هب ینانوی زا ار »هعیبطلا یوقلا
         زا یکی نآ اب ات تساوخ ییوراد یو زا یسابع هفیلخ یزور تــسا لقن  و دوبن طلــسم یبرع ملع هب نادنچ هک یناوج نامز رد هک ار اه باتک زا
         وا گرم تلع زا یسک هک یا هنوگ هب دنناسرب لتق هب ار هفیلخ نانمشد  راکتشپ زین دوخ نیا هک دومن حلاصا و همجرت ًاددجم ار دوب هدرک همجرت
         ییاهوراد اهنت نم تفگ و دز زاب رس راک نیا زا نینح یلو ،ددرگن ربخ اب  هب نینح یلااو تمه و تواکذ و شوه .داد یم ناــشن ار یو هقلاع و
         رد نم زا هفیلخ تــسا رتهب و دنا یدوبهب و عفن ثعاب هک مزاــس یم ار  تیب هب داتسا ناونع هب )رابرد بیبط( لیئربج شرافــس هب هک دوب یردق
         و دیدهت هک هاگنآ .موــش لوغــشم یرگید راک هب ات دهد هزاجا و درذگ  انحوی شیلبق داتسا هک تفای ترهش هار نیا رد نانچ و تفای هار همکحلا
         نینح یناگدنز .تخادنا نادنز هب ار یو ،درکن رثا یو رب هفیلخ بــیغرت  تساوخرد یو زا دوب هدرک نوریب روپاــش یدنج هاگــشناد زا ار یو هک
         و داتفا نادنز هب اهراب هک یا هنوگ هب ،دوب هارمه اه بیــشن و زارف نیا اب  زا یشخب .دنک همجرت ینایرــس و یبرع هب ار سونیلاج باتک هک دومن
         نسح نب شیبح هب ناوت یم یو نادرگاش زا .دش یم مه هجنکش یتح  دنتشاد مور روشک هب هک یرفس رد زین یو تایبرجت و یکــشزپ یگدنز
           .درک هراشا میهاربا نب ییحی نب یسیع و )شا هدازرهاوخ( مسعا  قایتشا و ییوس زا دادغب هب یو ددجم تــشگزاب .تسا هدمآ تــسد هب

                            قاحسا نب نینح هرابرد نارگید تارظن
                        :درک هراشا لیذ دراوم  :هعبیصا یــبا نبا
                     طارقب دهع باتک ریسفت -1  نابز راــهچ هــب نینح
                  هداحلا ضارملاا ریبدت باتک ریسفت -2  ،یــنانوی ،ینایرــس
                      نویرطیلق باتک ریسفت -3  یــبرع و یــسراف
                       اذغلا باتک ریسفت -4  تشاد لماک طلــست
                 نیکاسملا و ءاملا و ءاوهلا باتک ریسفت -5  رد شــیاه همجرت و
                       نیعلا للع میساقت -6  .دوب یبوخ تیاهن
                      هیرجملا هیودلاا رایتخا -7  :یخلب رــشعموبا
                  سویطسماث یار یلع سایروغیطاق -8  مان کین و هتسجرب نامجرتم
       1399 ید مــتشه لاس 89 هراـمش  ،سویسابیروا ،سونیلاج یکشزپ یاه باتک زا یرایسب همجرت -11  ببس نینح گنسنارگ و بوخ یاه همجرت :یسلدنا دعاص یضاق
                      رمقلاو سمشلا لاعفا -9
                                     .تساه نآ ی هلمج زا نینح و دنرفن راهچ ملاسا ناهج رد
                       نیقستسملا ریبدت -10
                                 یارب سونیلاج و طارقب یاه باتک تلاکشم و لئاسم زا یرایسب ات دش
                          ... و سیلاطسرا
                                                  .ددرگ نشور ام
              رفص هام رد بط ملع رد شلات رمع کی زا دعب نینح
                                 اــسب هچ نینح رگنــشور و دیفم یاه همجرت دوبن رگا :ناکلخ نبا
                 دوردب یگلاــس 70 نس رد ق . ـه 264 لاــس
                                 نامه رد ،دوب ینایرس و ینانوی نابز هب اعون هک میدق مولع زا یرایــسب
                           .تفگ تایح
                                 رگید ماوقا و للم یارب و دــش یم روصحم للم نامه ییایفارغج هقطنم
                                                 .دوبن هدافتسا لباق

                                            بیبط نینح تافیلات و راثآ
      9                           هب ناوت یم هلمج نآ زا هک تشاذگ یاج رب دوخ زا یناوارف راثآ نینح
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14