Page 13 - nik o no-89
P. 13

.تسا دیفم زین هنزگ مخت اب دنفسوگ ریش نینچمه دنتسه دنمدوس رایسب ناجنلوخ  هجوج ،یباغرم ،یگناخ سورخ ،رتش تشوگ ،هرب و دنفسوگ تشوگ :اه تشوگ
          نایرب اصوصخ زایپ ،ریس ،نارفعز ،کخیم ،لیبجنز ،نیچراد ،لفلف :تاج هیودا  مرگ یارب( هزات یهام ،وگیم ،کــشجنگ ،جارد ،رتوبک هجوج ،تــشوگرپ غرم ،غرم
          هب رگا .دنقلگ ،اه هیامرینپ ،لسع ،خرس رکش ،ینیچ هبابک ،ناجنلوخ ،لقاقش ،هدــش  ،کشجنگ زغم .دشاب یمرگ هب لیام هک یرگید یهام ره و هزات وزیر یهام ،)ناجازم
          رد نیبجنرت .تسا رثوم رایسب دوش هفاضا هدش ردوپ لیبجنز اهاذغ رد یفرصم کمن  اصوصخم ناگدنرپ مخت ،)رایواخ( یهام مخت ،کمن اب هرب زغم ،یباغرم زغم ،رتوبک زغم
          یرتش هیامرینپ ندروخ .تسا ینم ی هدنهاک ناریپ رد و ینم ی هدننک دیلوت ناناوج  تروص رد ناجازمدرس .کدرا و یباغرم مخت ،غرم مخت ،کشجنگ ،رتوبک ،کبک مخت
          ی هیام رینپ .تسادنمدوس بآ اب مرگ 2 ی هزادنا هب دشاب هدش هتفرگ ریش زا هزات هک  نغور اب دیاب ار یهام .دنروخب نیچراد و کخیم ،لفلف ،لیبجنز اب ار یهام ،فرصم
          هب دیراد ار نآ ی هدافتسا دصق هک یماگنه هدرک کشخ ار رتش هیام رینپ ای هلاسوگ  .دینک لیم ماخ زایپ ابو دیزپب دجنک ای نوتیز
          رگا .دیروخب و هدرک لح بآ لاقثم 30 رد تعاــس 12 ار نآ زا دوخن کی ی هزادــنا  ،دنفسوگ ریش ،رتشریش ،رکش اب یواگ ریشرس ،)هکسم( نآ نغور وواگریش :تاینبل
                    .دینک مامح درس بآ اب ،دش رازآ و درد بجوم  یرادقم هب زورره زور 20 تدم هب .تسا رثوم رایسب یسنج ی هزیرغ تیوقت رد ،زب ریش
          یوضر تبرش ایزیوم تبرش ،دوخن بآ ،لسع بآ ،بات نهآ بآ :اه یندیشون  یم ناجازم مرگ رد تسام .دوش فرصم دنکن ینیگنس هدعم ربو دشاب مضه لباق هک
                            .)ع( اضر ماما  مرگ 2/5 اب واگ ی هزات ریش ای لسع و نیچراد ،کخیم اب هزات ریش .دشاب دیفم دناوت          شا ییاذغ ریثات زا هدش خرس تشوگ .دوش خرس نغور رد دیابن ،دوش فرصم اذغ رد یسنج یورین تیوقت یارب هک یتشوگره :هتکن
                        .دشاب ناوج و هبرف ناویح زا دیاب تشوگ نینچمه .درادن ینادنچ ی هرهب و دوش یم هتساک          لیبجنز اب هک کمن و غرم مخت ی هدرز و لاقاب  هدــش غاد نآ رد نغور هک یا هبات رد هدوزــفا  ،ملق اب تشوگبآ ،هچاپ هلک ،جنربریش :اهاذغ
          یورین یارب دیفم یاهاذغ زا دشاب هدش بیکرت      .دزپب ات هتخیر   ملک اب جیوه شآ ،سفرک شروخ ،رگنک شروخ
          دیزیرب هیلق رد لــسع یمک رگا .تسا یــسنج  یناویح نغور رد هدرک دروخ ارزایپ ددع کی  و اهوکوک ،اه هنیگاخ عاونا ،مغلش شآ ،تــشوگ
                  .دوش یم رت یوق  لکش ات هتسکش نآرد ار غرم مخت ،دینک نایرب  هدربمان یاه تشوگ و تاجیزبس زا هک اه هیلق
          ،جیوه ،مغلش ،هرب تــشوگ اب هک مغلش شآ  دشاب غرم مخت ی هدرز طقف رگا( دوــش هنیگاخ  ی هدرز اب هرت یوکوک ،دشاب هدش تــسرد هدش
          .دوش یم هیهت هرت و زایپ ،رگنک ،واگ نغور ،ایبول  ،غرم مخت ی هدرز زا هک یا هنیگاخ .)تسا رتهب  پوــس ،دنب مین غرم مخت ی هدرز ،غرم مــخت
          ادج ناوختسا زا ات دیزپب بوخ ار زمرق تــشوگ  نغور و لیبجنز ،هزوغلچ زــغم ،زایپ ،هنزگ مخت  و ایبول ،دوخن ،دــشاب مدنگ زا رگا میلح ،هــجوج
          نآ ی هراصع و هدرک فاص ار تشوگ بآ .دوش  .تسا یوقم رایسب ،دشاب هدش تسرد واگ  یباغرم تشوگ ای هبرف و ناوج دنفسوگ تشوگ
          ی هریــش هتخپ ار مدنگ نآ زا سپ .دــیریگب ار  تــسوپ ماداب زغم ،وج درآ زا هک یا هرــیرح  یابرم .دوش لیم لسعو نیچراد و هزات نغور اب
          و یباغرم ی هیپ ،ریــش یرادقم هدیــشک ار نآ .دوش هیهت رکش وریش ،هدنک  یابرم .جیوه یابرم ،لقاقــش یابرم ،لیبجنز
          .دوش تفــس ات دینک هفاضا نآ هب لیگران ردوپ  مخت و ودرگ زغم اب ار کــشخ ای هزات ریجنا  هب تــسا یــسنج یورین ی هدننازیگنارب جیوه
          هدش هتفگ هک یبیکرت هب ار تــشوگ ی هراصع  اه نآ ربارب واگ نغور و رکــش ،هدیبوک سفرک  تسرد لیبجنز و لسع و رکــش اب رگا صوصخ
                    .دینک هفاضا  .دینک لیم هدروآرد تلاکــش لکــش هب هدوزفا      .دوش
          هک یتقو دیزپب بآ رد ار سورخ هجوج ددع 1  یواــسم ی هزادنا هب کــسخراخو نایرب دوخن  جیوه مخت ،ردنک اب دنب مین غرم مخت ی هدرز
          و هدرک فاص ار نآ بآ تخپ لاماک نآ تشوگ  ،هدرک طولخم رکــش ناــش نزو مه اب هدیبوک  مخت ی هدرز ،ناجنلوخ لفلف ،نیچراد ،هدیبوک
          فصن و دیفس زایپ بآ نآ موس کی ی هزادنا هب  ینم شیازفا رد هک دیروخب زورره بش و حبص  مامحتسا زا دعب اصوصخم هزوغنآ اب دنب مین غرم
          دیناشوجب ،هتخیر هجوج بآ رد لــسعزایپ بآ  .دراد یبیجع خفن یلسانت تلاآ و هیلک تیوقت و  یوق رایسب نسوسو نیمــسای نغور ندیلام و
          باوخ ماگنه بش و اتشان حبص .دوــش تفس ات  ،زین یواــسم ماداب زغم اب نایرب دوخن ندروــخ  .تسا
                     .دیروخب     .تسا یوقم رایسب بشو حبصره  غرم مخت ی هدرز ،دشاب یدرس زا فعض رگا
          هزات ریــش رتیل مین رد ار نیبجنرت مرگ 200  ماخ دوخن یرادقم اب هدیبوک ار اــمرخ ددع 4  .دوش لیم کزیترت مخت اب تشرب مین
          40 اتشان زورره .دیآرد لــسع ماوق هب ات دیزپب  ودیروخب ار دوخن بش و حبص ،دیناسیخب بآ رد  هزبرخ مخت زغم ،برــت مخت ،کزیترت مخت
       1399 ید مــتشه لاس 89 هراـمش  هب اذغ زا دعب و دینک تــسرد رتش ریش اب دــشاب  یروخاذغ قشاق 2 ات 1 بشره .دنامب یقاب لسع  ار یدنه ربمت زغم ،دــشاب یدرــس زا هاب فعض
                                  .دیشونب ار نآ بآ
          اب هارمه ناجازم درــس .دوــش لیم نآ زا مرگ
                                         هزادنا هب هدییاــس ادجادج یواــسم ی هزادنا هب
          نکمم رگا .دننک فرصم لیبجنز ،رکش ،نیچراد
                         ات دیناشوجب لــسع شربارب بآ اب ار زایپ بآ
                                         رگا .دوش هدروخ اتشان هزات ریشاب مرگ تشه ی
                  .دیشونب بآ یاج
                         لسع ربارب ود اب ارزایپ بآ .دوش لیم مرگ بآ اب
                                         ریش رد ار دوخن درآ .دوش لیم واگ ریشاب هدیبوک
                         ماگنه ،دوش تفس ات دیزپب میلام هلعــش یور
          دیناــشوجب دایز بآ رد مهاب ار ریجنا و جیوه
                                         رکــش و نیچراد اب هتخپ دنفــسوگ ای زب ی هزات
          ار هتشادرب هناد زیوم ،هدرک فاص ار نآ سپــس
                         ار زایپ بآ .دوش لیم یروخاذغ قشاق ود باوخ
                                         بآ رد ار دوخن )دوخن درآ اب ینرف( .دوــش لیم
                         ات دیزپب دنق شنزو مهو واگ ریــش شربارب ود اب
          رکــش و دنق اب .دینک فاص ددجم و دیزپب نآ رد
                                         ،هدناسیخ )کــسخراخ قرای( کــسخراخ گرب
          .دیآ ماوق هبو دشوجب زاب ات هدادرارق هلعش یور
          نآ یاج هب دوش تموادم کشجنگ ندروخ رد رگا
                         دشاب مرگ جازم رگا .تسا رت لدتعم یلبق روتسد
                                         تسد فک کی ی هزادنا هب هدرک طولخم رکش
         .دوش یم ظوعن و ینم ریثکت ثعاب دوش هدیشون ریش  زا نیا .دوش فرصم مرگ 40 زورره .دوش تفس  شنزو مه اب .دینک ردوپ سپــس هدرک کــشخ
                         مغلــش و زایپ ،جیوه .دیروخب رانا بآ نآ هارمه
                                                 .دیروخب واگ ریش اب
          یاهاذغ زا دــیناوت یم امــش :رکذت  و لــسع و دوخن لاقاب اب هدرک هدنر ای هدیبوک ار  مخت ی هدرز اب هدرــک نایرب ار یهام مــخت
          و یا هرود تروــص هب هدــش یفرعم  .دیروخب مرگ تاج هیودا اب و دیزپب مرن تشوگ  هرت یمک سپــس .دینزب مه و دینک طولخم غرم
      13
               .دینک هدافتسا یا هقیلس  ،دوخن ،هرت ،جیوه ،تشوگ اب یسگرن ی هیلق  کمن و لیبجنز و نیچراد ردوپ ،هدــش درخ ی
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18