Page 10 - Nhom LM Nguyen Kim Dien_Neat
P. 10

Nhoùm LM Ng Kim Ñieàn       Linh mục Nguyễn Văn Lý – Anh Rado Tylecote –
            Linh mục Phan Văn Lợi (2006)
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15