Page 6 - Nhom LM Nguyen Kim Dien_Neat
P. 6

Nhoùm LM Ng Kim Ñieàn

      431-  Thỉnh nguyện thƣ thứ năm gởi Hội đồng
         Giám mục VN nhân Đại hội thƣờng niên (01-
         09-2005)
      433-  Tự do tôn giáo và tự do chính trị tại Việt
         Nam-Quan điểm, Sách lƣợc và Đề nghị (03-
         12-2005)
      436-  Ủng hộ và tri ân Nghị quyết 1481 của Nghị
         viện Hội đồng Âu châu (09-02-2006)
      441-  Các quyền tự do tại Việt Nam (14-03-2006)
      445-  Lời Kêu gọi cho Quyền Công nhân tại Việt
         Nam (19-03-2006)
      450-  Lời Kêu gọi cho quyền thành lập và hoạt
         động Đảng phái tại Việt Nam (06-04-2006)
      457-  Tuyên ngôn Tự do Dân chủ cho Việt Nam
         2006 (08-04-2006)
      463-  Thỉnh nguyện thƣ thứ sáu gởi Hội đồng Giám
         mục VN nhân Đại hội thƣờng niên (03-05-
         2006)

      471-  Lời Minh định về cha Lý của Nhóm Linh
         mục Nguyễn Kim Điền (02-03-2007)
      474-  Tâm thƣ ngỏ gởi hàng lãnh đạo Giáo hội
         CGVN về chuyện bầu cử Quốc hội (20-04-
         2007)
      479-  Tâm sự với linh mục Nguyễn Văn Lý nhân
         ngày 30-4-2007 (30-04-2007)
      490-  Tuyên bố tẩy chay Bầu cử quốc hội CSVN
         (20-05-2007)
      491-  Thỉnh nguyện thƣ xin Hội đồng Giám mục
         VN cứu giúp dân oan khiếu kiện (11-07-
         2007)
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11