Page 4 - Nhom LM Nguyen Kim Dien_Neat
P. 4

Nhoùm LM Ng Kim Ñieàn

      098-  Lòng can đảm, ý lực xuyên suốt Huấn dụ của
         Đức Giáo Hoàng (21-04-2002)
      115-  Lời phát biểu nhân Ngày Đại nghĩa – Giổ tổ
         Hùng Vƣơng (22-04-2002)
      118-  “Ra đi!” hay Tâm tình ngỏ với Lm Nguyễn
         Văn Lý (15-05-2002)
      123-  Kháng thƣ về việc bầu cử Quốc hội (15-05-
           2002)
      127-  Tôi không đi bầu ! (19-05-2002)
      130-  “Tinh thần Philipphê” hay Lời tâm sự với
           Đức Cố
            TGM Nguyễn Kim Điền (03-06-2002)
      140-  Bản Tƣờng trình về việc Cộng sản Việt Nam
         bách hại tôn giáo (19-06-2002)
      162-  Thỉnh nguyện thƣ thứ ba gởi Hội Đồng Giám
         Mục VN nhân Đại hội thƣờng niên (01-10-
         2002)
      171-  Lời phát biểu nhân Đại hội Tự do Tôn giáo

         cho Việt Nam tại California, Hoa Kỳ (23-10-
         2002)
      176-  Tuyên bố về Hiệp định Biên giới Việt-Trung
            (27-12-2002)
      178-  Nhận định về Nghị quyết của Đảng CSVN về
         Công tác Tôn giáo (30-04-2003)
      201-  Thƣ gởi các Tù nhân Lƣơng tâm tại Việt Nam
         (17-05-2003)
      206-  Thƣ hiệp thông với Các Hội Thánh Tin lành
         tại Việt Nam (24-06-2003)
      212-  Sợi xích sắt năm vòng-Nhận định về Pháp
         lệnh tôn giáo (10-09-2003)
   1   2   3   4   5   6   7   8   9