Page 7 - Nhom LM Nguyen Kim Dien_Neat
P. 7

Nhoùm LM Ng Kim Ñieàn

      498-  Thỉnh nguyện thƣ thứ bảy gởi Hội đồng Giám
         mục VN nhân Đại hội thƣờng niên (29-09-
         2007)
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12