Page 6 - SUMELIUS helmikuu 2018
P. 6

Kirjallisuutta ja kohtaamisia

        ain aikoinaan tyttäriltäni lah-
        jaksi Anni Kytömäen teoksen
     SKultarinta. Jo heti ensi sivujen
     jälkeen tiesin, että tätä kirjaa en las-
     ke käsistäni ennen kuin se on luettu
     loppuun. No en tietenkään ihan tau-
     koamatta sitä lukenut, mutta kyllä
     sen lukeminen meni monen muun
     askareen edelle. Matka Kultarinnan
     henkilöiden kanssa koukutti minut ja
     tarina kulki arjessani mukana myös lu-
     kuhetkien välissä. Erityisesti kirjailijan
     vahva luontokuvailu puhutteli minua,
     olenhan itsekin mieluummin metsäs-
     sä kuin kaupungin vilskeessä. Ja toi-
     saalta kirja vei lukijansa aikakauteen,
     historiaan, jossa oli taustalla Suomen
     ja maailman kuohut. Ihmisiä ja heidän
     arkeaan kansalaissodan melskeissä ja
     sen jälkeenkin. Ajankohtainen aihe eri-
     tyisesti tänä vuonna.
      Kirjassa on tavallaan kaksi tarinaa
     - isän ja tyttären. Isä Erikin elämä oli
     vahvasti kytköksissä luontoon. Hän oli
     luonnontutkija sekä metsänomistajan                        Kuva: Liisa Valonen
     poika. Erik toimi pohjoisen erämaan  Kirjailijavierailuja kirjastoissa, Anni Kytömäki 14.3.2018 klo 18 Sampolassa.
     metsänvartijana sillä aikaa kun kansa-
     laissotaa käytiin eteläisemmässä Suo- aiheen esiin ottamiseen on, että halu- nostaa sinua enemmän, niin kuinka oli-
     messa. Perheen kohtaloon sotatoimet  sin antaa sinulle menovinkkejä kirjas- si ”Opi lukemaan nuotteja -työpajat”?
     kuitenkin vaikuttivat suuresti. Tarinan  ton tapahtumista. Tässä muutama Työpajojen vetäjinä toimivat TAMK:n
     toinen näkökulma kertoo miten Erikin  • Kirjailijavieraana Anni Kytömäki musiikkipedagogiikan opiskelijat. Pa-
     tytär Malla selviytyi nuoreksi aikuisek-  ke 14.3. klo 18, Sampolan kirjasto jat ovat pääkirjasto Metsossa tiistai-
     si ilman isän ja äidin läsnäoloa, toisten  • Kirjailijavieraana Anneli Kanto  sin 10.4., 17.4. ja 24.4. klo 18.30. Jos
     hoivassa, ja kuinka lopuksi Malla sel- to 5.4. klo 18, Hervannan kirjasto kaipaat ATK-taitojen päivitystä, niin
     vittää isänsä kohtaloa. Löytääkö hän  Jos taas toisenlainen ohjelma kiin- kirjastojen Tietotoreilla on paljon tie-
     isänsä, selviää kun luet kirjan.                   totekniikan kursseja ja siellä on jopa
      Jussi Auren kirjoitti Aamulehden ar-                mahdollisuus varata henkilökohtaisia
     vostelussaan, että ” Anni Kytömäellä                 opastuksiakin. Näistä ja muista kirjas-
     on taito kirjoittaa isoja rakkaustarinoi-              ton tapahtumista on lisätietoja kirjas-
     ta niin, että ne sulautuvat vielä isom-               ton omassa tapahtumakalenterissa,
     piin tarinoihin ja näyttävät ensivilkai-               joka on noudettavissa meiltä kulttuu-
     sulla oikeastaan aika pieniltä.” Aure                ripalveluista ja kaikista kirjastoista
     osuu naulan kantaan, Kultarinta on                  sekä verkkosivuilta: www.tampere.fi/
     rakkaustarina ja erittäin koskettava                kirjastot Tervetuloa mukaan.
     sellainen.
      Mietit ehkä, miksi otin juttuni ai-                             Teksti:
     heeksi teoksen joka ilmestyi jo vuonna                         Tarja Järvinen,
     2014. Tähän on pari syytä. Ensimmäi-                  kulttuurituottaja (ylempi AMK),
     nen on se, etten ole vielä lukenut Anni                   Master of Culture and Arts
     Kytömäen uusinta teosta Kivitaskua.
     Se muuten julkaistiin viime vuonna.
     Toiseksi, halusin kertoa sinulle, hyvä               Tekstin kirjoittaja toimii Tampe-
     lukija, että kirjastoissa on vuoden ai-             reen kaupungin kulttuuripalveluis-
     kana monia mielenkiintoisia kirjailija-              sa ikäihmisten kulttuuritoiminnan
     vierailuja. Anni Kytömäen vierailu on              koordinaattorina.
     maaliskuussa. Nämä kirjailijavierailut-                         Sähköposti:
     han ovat kaikille avoimia ja pääsymak-                    tarja.jarvinen@tampere.fi
     suttomia. Ja vielä kolmanneksi syyksi      Kuva: Tarja Järvinen
     6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11